อักษรศาสตร์บรมราชกุมารี

อักษรศาสตร์บรมราชกุมารี

หนังสือจัดทำโดยคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงเป็นนักอักษรศาสตร์ ทรงเป็นนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ที่พระราชจรรยาปรากฏเป็นแบบอย่าง ทรงเป็นสมเด็จพระราชูปถัมภิกาของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนำเสนอเนื้อหา ดังนี้ พระราชประวัติที่เกี่ยวข้องกับวิชาอักษรศาสตร์ บทความที่คณบดีและอาจารย์เขียนถึงพระองค์ท่าน อาทิ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งยังเป็นนิสิต พระอัจฉริยภาพด้านอักษรศาสตร์ พระปรีชาสามารถด้านวรรณคดีไทย... บทความพระสหาย สมาคมศิษย์เก่า อาทิ ความภาคภูมิใจของชาวอักษร องค์เอตทัคคะแห่งวรรณศิลป์และอักษรศาสตร์ ความทรงจำไม่รู้ลืม มีวันนี้เพราะพระองค์ ทูลกระหม่อมกับการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ณ สำนักเทวาลัย เมื่อ “แว่นแก้ว”เข้าสู่วรรณกรรมเด็ก พระกรุณาธิคุณต่อคณะอักษรศาสตร์... และบทความนักเรียนทุน อาทิ ธ ทรงเป็นเจ้าชีวิต รัตนแท้ ก่องแก้ววิทยา...

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “บรมราชกุมารีศรีจุฬาฯ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน เมษายน 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionอ 10 016993 2558LIB USE ONLY
Central Library (5th Floor)92 ท623 2558CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 93483CHECK SHELVES
Central Library @ Chamchuri 10DS570.6.D4 อ467 2559CHECK SHELVES
Fine & Applied Arts LibraryDS570.6.D4 อ467 2558CHECK SHELVES
Veterinary Science LibraryDS570.6 .อ467 2553CHECK SHELVES
Arts Library : Special CollectionW DS570.6.D4 อ211 2558LIB USE ONLY
Arts LibraryDS570.6.D4 อ211 2558CHECK SHELVES
CU Memorial Hall Library923.1593 ท256อบSTAFF ONLY
Education Library92 ท256อCHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 34