Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  OAR Recommended Books


อักษรศาสตร์บรมราชกุมารี

หนังสือจัดทำโดยคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงเป็นนักอักษรศาสตร์ ทรงเป็นนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ที่พระราชจรรยาปรากฏเป็นแบบอย่าง ทรงเป็นสมเด็จพระราชูปถัมภิกาของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนำเสนอเนื้อหา ดังนี้ พระราชประวัติที่เกี่ยวข้องกับวิชาอักษรศาสตร์ บทความที่คณบดีและอาจารย์เขียนถึงพระองค์ท่าน อาทิ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งยังเป็นนิสิต พระอัจฉริยภาพด้านอักษรศาสตร์ พระปรีชาสามารถด้านวรรณคดีไทย... บทความพระสหาย สมาคมศิษย์เก่า อาทิ ความภาคภูมิใจของชาวอักษร องค์เอตทัคคะแห่งวรรณศิลป์และอักษรศาสตร์ ความทรงจำไม่รู้ลืม มีวันนี้เพราะพระองค์ ทูลกระหม่อมกับการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ณ สำนักเทวาลัย เมื่อ “แว่นแก้ว”เข้าสู่วรรณกรรมเด็ก พระกรุณาธิคุณต่อคณะอักษรศาสตร์... และบทความนักเรียนทุน อาทิ ธ ทรงเป็นเจ้าชีวิต รัตนแท้ ก่องแก้ววิทยา...

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “บรมราชกุมารีศรีจุฬาฯ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน เมษายน 2562