14 หลักคิด พัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ

14 หลักคิด พัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ

หนังสือเล่มนี้ได้มาจากการคัดเลือกและสรุปแนวคิดสำคัญของหนังสือจิตวิทยาเล่มเด่น ๆ 14 เล่ม เนื้อหาหลักคือการเสริมสร้างความฉลาดหลายด้าน ความคิดในทางบวก และความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์... (คำนำ)

เนื้อหาประกอบด้วย มนุษย์เรารู้อะไรเกี่ยวกับความคิดจิตใจของตัวเอง ภาษาและความคิดของเด็ก การหยั่งถึงธรรมชาติมนุษย์ คู่มือการใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผล บ่อเกิดของภาวะอารมณ์ในชีวิตประจำวัน ความแตกต่างระหว่างเพศชายกับเพศหญิง สมองของเพศหญิง ทฤษฎีความฉลาดหลายด้าน การทำงานกับความฉลาดทางอารมณ์ ทักษะการสื่อสาร/ทักษะทางสังคม การคิดแบบนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์: ความเพลิดเพลินและการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ จิตวิทยาการชักจูงใจ ความขัดแย้งของการมีทางเลือกจำนวนมาก และ ความสุขที่แท้จริง: การใช้จิตวิทยาแนวบวกพัฒนาศักยภาพเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน

หนังสือแนะนำ “ความคิดและการคิด” เดือน พฤษภาคม 2564


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)158.1 ว583สส 2562DUE 31-07-21
Central Library (5th Floor)158.1 ว583สส 2562DUE 05-07-21

updated by Sumal Chausaraku

views 34