บรมราชกุมารีศรีจุฬาฯ

บรมราชกุมารีศรีจุฬาฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นจุฬารัตน์อันประเสริฐของชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงพระมหากรุณาธิคุณแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ มากมายมาโดยตลอด ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงวิชาการในศาสตร์สาขาต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ... จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ จึงขอพระราชทานพระราชวโรกาสจัดทำหนังสือ “บรมราชกุมารีศรีจุฬาฯ” เพื่อประมวลภาพและบันทึกพระราชกรณียกิจอันประเสริฐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณเนื่องในวาระมีพระชนมายุ 60 พรรษา... (คำนำ)

หนังสือนำเสนอพระปรีชาญาณ : การศึกษา การอ่าน ดนตรี และภาษา พระมหากรุณา : พระราชทานปริญญาบัตร เฉลิมราชกุมารีสิรินธร : ปาฐกถาสิรินธร อาคารมหาจักรีสิรินธร พระบวรรัตน์แห่งจุฬาฯ : การพัฒนาจุฬาฯ ที่จังหวัดน่านและสระบุรี การพัฒนาวิทยาศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับสาธารณรัฐประชาชนจีน พระราชดำริ : โครงการของคณะต่าง ๆ อาทิ โครงการวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา(คณะครุศาสตร์) โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน(คณะทันตแพทยศาสตร์) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช(คณะวิทยาศาสตร์) โครงการพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอัมพวา(คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)...

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “บรมราชกุมารีศรีจุฬาฯ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน เมษายน 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collection5 016540LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collection5 016540CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)92 ท622บCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)92 ท622บCHECK SHELVES
Political Science Library923.1593 บ143CHECK SHELVES
Central Library @ Chamchuri 10DS570.6.D4 บ143 2558CHECK SHELVES
CU Memorial Hall Library923.1593 ท256บรSTAFF ONLY
CU Memorial Hall Library923.1593 ท256บรSTAFF ONLY
Architecture Library (Quiet Zone)929.7593 บ143CHECK SHELVES
Central Library @ Chamchuri 10DS570.6.D4 บ4 2558CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 38