Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  OAR Recommended Books


Big Data Series I: Introduction to a Big Data Project (ปฐมบทในการทำโปรเจคบิ๊กดาต้า)

Big Data Series I: Introduction to a Big Data Project (ปฐมบทในการทำโปรเจคบิ๊กดาต้า)

... หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นจากการรวบรวมประสบการณ์ของผู้เขียนซึ่งได้ทำงานเป็นนักวิจัยด้าน Big Data ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และกลับมาทำงานเป็น Data Scientist ที่ประเทศไทย รวมระยะเวลามากกว่า 8 ปี มีโอกาสได้เห็นความแตกต่างระหว่างการทำงานในต่างประเทศ และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในประเทศไทย จึงเกิดแนวคิดว่า คนไทยควรเข้าใจ Big Data ด้วยภาษาไทยทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ.. (บทนำ)

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนให้ความรู้ ความเข้าใจ Big Data ผ่านเนื้อหา 7 บท พร้อมสรุปในแต่ละบท

  • Chapter I: What is Big Data? - ประวัติของ Big Data, Big Data คืออะไร, ความเข้าใจผิด ๆ เกี่ยวกับ Big Data และ จะเริ่มต้นทำ Big Data Project ต้องทำอย่างไร
  • Chapter II: Where does Big Data come from? – Data มาจากไหน, Data แบ่งเป็นกี่ประเภท, การจัดการ Big Data แบ่งออกเป็นกี่ส่วน, แนวโน้มของ Big Data Project, การ Clean Data สำคัญไฉน, …
  • Chapter III: Who are Big Data Experts? – หน้าที่ต่าง ๆ ในทีม, Data Engineer, Data Scientist, Data Analyst, ...
  • Chapter IV: Why Big Data is so important? – ประโยชน์การทำ Big Data Project, ประโยชน์ของการใช้ผลจากการวิเคราะห์ Big Data และ กรณีตัวอย่าง Big Data Project สำหรับ SME
  • Chapter V: When is the right time to start a Big Data Project? – เมื่อมีข้อมูลจำนวนมาก เมื่อมีข้อมูลบางส่วน และ เมื่อไม่มีข้อมูลในระบบเลย
  • Chapter VI: How to make a Big Data Project successful? – ความสำเร็จของการทำ Big Data Project และ ขั้นตอนในการสร้างโมเดลวิเคราะห์ข้อมูล
  • Chapter VII: How much does a Big Data Project cost? – การลงทุน และ วิธีประเมินผลลัพธ์จากการลงทุน

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “Big Data” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน เมษายน 2564


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)005.7 อ443บ 2561CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)005.7 อ443บ 2561DUE 01-06-21LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram