๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

หนังสือนำเสนอโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ นักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวสู่เซิร์น ตัวแทนนักวิทย์ไทยบนเวทีวิทย์โลก สร้งความรู้พื้นฐานวิจัยขั้วโลก นวัตกรรมข้าวไทย ภาคีวิศกรรมชีวการแพทย์ไทย... วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อาทิ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยเด็กเพื่อเด็กไทยหัวใจวิทยาศาสตร์ เรียนวิทย์แนวใหม่ในยุคไอซีที เรียนรู้ด้วยโครงการผสานพลังไอซีที และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผู้ด้อยโอกาส อาทิ วิสาหกิจชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของชนบทไทย นักเรียนตาบอดก็เรียนสายวิทยาศาสตร์ได้ นักศึกษาไร้แขนจากเมืองนรา...

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “บรมราชกุมารีศรีจุฬาฯ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน เมษายน 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)92 ทฮ622 2558CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)92 ทฮ622 2558CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 91565CHECK SHELVES
Political Science Library923.1593 ห111CHECK SHELVES
Science Library : Reference Collection92 ค87ห 2558LIB USE ONLY
Arts Library : Rarebook CollectionRB DS570.6.D4 ห11LIB USE ONLY
Arts LibraryDS570.6.D4 ห11CHECK SHELVES
Arts LibraryDS570.6.D4 ห11CHECK SHELVES
Thai Music Library923.1593 ห111CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 28