Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  OAR Recommended Books


ฟังสร้างสุข (Listen with your heart)

ฟังสร้างสุข (Listen with your heart)

... ฟังสร้างสุข เล่มนี้จะพาให้เรารู้จักการฟังอย่างลึกซึ้ง ซึ่งเป็นทักษะการฟังที่เราต้องพยายามก้าวข้ามเสียงตัดสินเล็ก ๆ ในหัวเรา เราจะฟังอย่างไม่สอดแทรก และห้อยแขวนความรู้สึกของตัวเองไว้ก่อน ทั้งหมดนี้ก็เพื่อฟังคนตรงหน้าอย่างแท้จริง ถ้าเราเปิดใจและฝึกฝนการฟังแบบนี้ นำไปสู่ความเข้าอกเข้าใจ เป็นต้นทางสู่การคลี่คลายปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ ความสัมพันธ์ต่อกันจึงดีขึ้นได้ คุณภาพชีวิตของเราก็จะเพิ่มพูนมากขึ้นเช่นกันเพียงแค่เริ่มต้นจากการฟัง.... (คำนำ)

ผู้เขียนนำเสนอเนื้อหาการฟังเพื่อสร้างสุข 6 บท ดังนี้ ฟังให้มากกว่าแค่ได้ยิน ฟังให้เป็น… ฟังอย่างไร ได้เวลาลงมือฟัง เปิดโลกแห่งการฟังด้วยหันหน้ามาฟังกัน เพื่อนฟังเพื่อน ฟังต่างวัย ฟังไม่ขังใคร ฟังด้วยใจกรุณา ฟังจริง… เสียงจริง และ ของขวัญชิ้นนี้ชื่อว่า “การฟัง”

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ความสุข ความสำเร็จ” เดือน มกราคม 2564


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)153.68 พ886ฟ 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)153.68 พ886ฟ 2562CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram