รูปแบบการลงคะแนนเสียงที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง Citizen-Centric Voting

รูปแบบการลงคะแนนเสียงที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง Citizen-Centric Voting

หนังสือนำเสนอผลการศึกษาสืบเนื่องจากโครงการวิจัย การพัฒนารูปแบบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย และการชดเชยให้ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งโดยรัฐ โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และคณะ เนื้อหาดังนี้ บทที่1 บทนำ : วัตถุประสงค์ เป้าหมายของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การนำเสนอผลการวิจัย บทที่ 2 กรอบแนวคิดสำหรับการศึกษาวิจัย บทที่ 3 การชดเชยผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งโดยรัฐ เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบของมาตรการการจูงใจให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง บทที่ 4 รูปแบบวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่นอกเหนือจากการลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรเลือกตั้งที่คูหาเลือกตั้ง เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบ บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา : หลักการและแนวทางการพัฒนารูปแบบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และ บทที่ 6 ข้อเสนอแนะเชิงทางเลือก : รูปแบบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและมาตรการการจูงใจโดยรัฐที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ประชาธิปไตย & การเลือกตั้ง” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน มีนาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 93325CHECK SHELVES
Political Science Library324.65 ว874รDUE 30-09-21
Political Science Library324.65 ว874รCHECK SHELVES
Political Science Library324.65 ว874รCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)324.65 ว874ร 2559CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)324.65 ว874ร 2559CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 37