ระบบเลือกตั้งเปรียบเทียบ

ระบบเลือกตั้งเปรียบเทียบ

หนังสือเล่มนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุนส่งเสริมการเขียนหนังสือ/ผลิตตำราของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เขียน รองศาสตราจารย์ ดร. สิริพรรณ นกสวน สวัสดี ได้อธิบายและให้ความรู้ผ่านเนื้อหา 5 บทดังนี้ บทที่ 1 การเลือกตั้งและระบบเลือกตั้ง ความหมาย หลักการ และพัฒนาการ บทที่ 2 ประเภทของระบบเลือกตั้ง บทที่ 3 กลไกที่เกี่ยวข้องกับระบบเลือกตั้ง บทที่ 4 ระบบเลือกตั้งและพฤติกรรมการตัดสินใจของประชาชน ทฤษฎี กับ ข้อค้นพบ บทที่ 5 การปฏิรูประบบเลือกตั้ง : โอกาสและข้อจำกัด และ บทสรุป บริบททางการเมือง และผลของการเลือกตั้ง นอกจากนั้น ในหนังสือเล่มนี้ ยังมีคำอธิบายระบบเลือกตั้งและอักษรย่อ ดัชนี รวมทั้งบรรณานุกรมข้อมูลให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมอีกด้วย

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ประชาธิปไตย & การเลือกตั้ง” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน มีนาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library324.6 ส731รCHECK SHELVES
Political Science Library324.6 ส731รCHECK SHELVES
Political Science Library324.6 ส731รDUE 05-10-22
Political Science Library : Chula Collectionร 72 1648LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 97630CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)324.6 ส731ร 2561DUE 18-12-18 BILLED
Central Library (5th Floor)324.6 ส731ร 2561CHECK SHELVES
Arts LibraryJF1001 ส237รCHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 407