Home  /  OAR Recommended Books


ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ (Deliberative Democracy) : แนวคิด และรูปแบบ

หนังสือเล่มนี้ เป็นการประมวล ศึกษา ทบทวน และถอดบทเรียนรูปแบบต่าง ๆ ของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือผ่านกรณีศึกษาที่เคยมีการนำมาใช้สำหรับการพัฒนานโยบายสาธารณะทั้งในและต่างประเทศ โดยมีเนื้อหา ดังนี้ การศึกษารูปแบบและกระบวนการภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ แนวคิดประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ : ความหมายและคุณลักษณะ ความแตกต่างกับรูปแบบอื่น ๆ ประโยชน์และข้อจำกัดในการนำไปประยุกต์ รูปแบบต่าง ๆ ของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ ตัวอย่างกระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะในประเทศไทย และ จากตัวแบบสู่แนวปฏิบัติ : บทเรียนและแง่คิดสำหรับการพัฒนานโยบายสาธารณะในประเทศไทย

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ประชาธิปไตย & การเลือกตั้ง” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน มีนาคม 2562