Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  OAR Recommended Books


โรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้า

… ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามิใช่คนอ่อนแอ คิดมาก คิดไปเอง ไม่ปล่อยวาง หรือเป็นคนที่ยอมแพ้ต่อชีวิต ความจริงคือเขาป่วยด้วยโรคชนิดหนึ่งจริง ๆ เหมือนคนทุกคนที่อาจจะป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บบางอย่าง... (คำนำผู้เขียน)

หนังสือโดยผู้เขียน นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เนื้อหาในเล่ม มี 40 บท อาทิ โรคซึมเศร้า อย่างไรจึงเรียกว่าโรค บทบาทของผู้ป่วย โรคซึมเศร้าเป็นโรคทางจิตเวช เมื่อไรจึงควรรู้ตัวว่าเราเป็นโรคซึมเศร้า เป็นหรือไม่เป็นกันแน่ ตรวจสภาพจิต สัมพัทธภาพ วัดได้หรือวัดไม่ได้ นอนไม่หลับ สมรรถนะที่ลดลง สมรรถนะทางเพศ ฆ่าตัวตาย การฆ่าตัวตายที่สมเหตุผล? ความรุนแรงของการฆ่าตัวตาย การรักษา จิตบำบัด จริยธรรมวิชาชีพและความสัมพันธ์เชิงรักษา ขั้นตอนของจิตบำบัด วิธีหลากหลายของจิตบำบัด ความสูญเสีย เศร้าได้นานเท่าไร สาเหตุของโรคซึมเศร้า สาเหตุของโรคทางชีววิทยา สาเหตุทางจิตวิทยา สาเหตุทางสังคมวิทยา สาเหตุทางจิตวิเคราะห์ องค์รวม โรคซึมเศร้าที่มีอาการทางจิตแทรกซ้อน โรคซึมเศร้าหลังคลอด ยาปฏิโทมนัส ความร่วมมือในการรักษา อนาคตของโรคซึมเศร้า หายขาดได้หรือไม่ สุขภาพจิตดี ทักษะชีวิต ผู้รักษาที่ดี โรบิน วิลเลี่ยมส์

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “จะซึม จะเศร้า ก้าวผ่านได้” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน กันยายน 2563


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)616.8527 ป421ร 2560CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)616.8527 ป421ร 2560DUE 01-06-21LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram