Home  /  OAR Recommended Books


ประชาธิปไตยไทยในทศวรรษใหม่

หนังสือจัดทำโดยสถาบันพระปกเกล้า รวบรวมบทความทางวิชาการ จำนวน 8 เรื่อง จากนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ประชาธิปไตยไทยในทศวรรษ 21 : ทางตัน ทางออก และแนวทางแก้ไข ประชาธิปไตยไทย : บางมุมมองที่ถูกละเลย ความเหลื่อมล้ำกับความเป็นประชาธิปไตย การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ : การมีส่วนร่วม การกระจายอำนาจ และประชาธิปไตย ประชาธิปไตยทางตรงกับความสำคัญของชุมชนท้องถิ่น ระบบราชการกับการเคลื่อนตัวสู่ทศวรรษหน้า การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง : แก้ปัญหาการเมืองไทยโดยสร้างประชาธิปไตยที่ “คน” และ ประชาธิปไตยแบบไทย ๆ สร้างได้แน่

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ประชาธิปไตย & การเลือกตั้ง” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน มีนาคม 2562