Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleหนังสือพิมพ์ยุทธโกษ ปีที่ 46 เล่มที่ 11 ประจำ 10 สิงหาคม 2481
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์กรมยุทธศึกษาทหารบก, 2481
Connect tohttp://eresource.car.chula.ac.th/chula-ebooks/redirect.php?name=clra60_0188
Descript 240 หน้า, [พิเศษ น.594-617]

CONTENT

นิตยานุสรณ์ / ขุนจงจัดนสิสัย -- คำกล่าวของเสนาธิการทหารบก -- [หมวดคติธรรมและบันเทิงคดี] ผู้เล็กโลกในแง่ร้าย -- / "สัตย์ธรรม" -- ผจญภัยกับภูติทะเล / เล็ก คุ้มรุ่งเรือง -- การอบรมเด็กในประเทศญี่ปุ่น / พ.ต. หลวงวิจิตรยุทธศาสตร์ -- เก็บหินไว้ซ่อมถนน / คำพันธ์ พลกนิษฐ์ -- [หมวดวิทยาการ] รายงานดูการทหารในประเทศเบลเยี่ยม / พ.ท. ชาตินักรบ -- การขับรถยนตร์ในภูมิประเทศ / ร.อ. จำรัส พริ้งทองฟู -- เรียนเรื่องความคล่องแคล่ว / ไววิทยาศร -- ชาติคำนึง / -- เยี่ยมโลกพระจันทร์ / เล็ก คุ้มรุ่งเรือง -- โรงศิลปทางศัลยศาสตร์ / "พ.อ. พระศัลยเวทย์วิศิษฏ์" -- ร.ต. ไสว ชินะโชติ -- การป้องกันกามโรค / "ทวน บุณยนิยม" -- [หมวดตำนานและประวัติศาสตร์] สงครามยุคนะโปเลียน "ย.ก. 2" -- หกสัปดาห์แรกแห่งมหาสงคราม / พล.ต. พระยาอานุภาพไตรภพ ท้ายเล่ม -- อันสซะลู้สส / ร.อ. พโยม จุลานนท์ -- ตำนานความเป็นไปของชาวญี่ปุ่น / นายบัญญัติ สุชีวะ -- ตำนานความเป็นไปของชาวญี่ปุ่น / นายบ-ัญญัติ สุชีวะ -- [หมวดความเห็นและสารคดี] ประเทศเป็นบ้าน-ทหารเป็นรั้ว / "วงศ์วานิช" -- จีนกับญี่ปุ่นรบกัน? / พ.อ. พระสราภัยสฤษฏิการ -- การเคลื่อนย้ายกองทหารฯ / "ทองคำ ประทีปะวณิช" -- สาเหตุแห่งการสงคราม / ร.ท. สงัด อุตตมะรูป -- การศึกษายุทธศาสตร์-ยุทธวิธี / "ร.อ. ขุนว่องศรวิทย์" -- [หมวดสากลกรณี] ข่าวจาก "นครวัด" -- ทำไมข้าพเจ้าจึงก่อการปฏิวัตรในสเปญ / "ส. ณะมหาราษฏร์" -- ประมวลการพิพาทระหว่างจีน-ญี่ปุ่น / "ย.ก. 2" -- 5 ปี ของแมนจูเถา / "สรวง พนมดงรัก" [หมวดการทหาร] กระเป๋าของนายทหารฝ่ายเสนาธิการ / "วิสิฐยุทธศาสตร์" -- กองทัพอากาศของประเทศญี่ปุ่น / ร.ต. สนั่น สังจันทร์ -- การบินทิ้งระเบิดในมหาสงคราม / ร.อ. ถนอม ปิณฑะแพทย์ -- การจัดกองทัพบกญี่ปุ่น / "พโยม พหุลรัต" - หน้าที่ของบรรณาธิการ -- [หมวดโฆษณาทางราชการ] คำสั่งกองทัพบก เรื่องหลักสูตรสอบพลทหารพลรบ -- คำชี้แจงกองทัพบก เรื่องข้อขัดข้อง, สงสัย


สงครามยุโรป ค.ศ. 1914-1918 เด็ก -- การดูแล -- ญี่ปุ่น การทหาร -- เบลเยี่ยม วิทยาการทหาร -- ไทย ศัลยศาสตร์ -- รวมเรื่อง จีน -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ -- ญี่ปุ่น ข้อมูลข่าวสารของราชการ -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collectione-BookFREE ACCESSLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram