Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจเสื้อผ้าสตรีสั่งตัดตามไซส์ทางออนไลน์ / ดวงฤทัย บุญญาเสถียร=Business Plan for Online Women’s Made-to- Measure Clothing / Duangrutai Boonyasatian
Imprint 2561
Descript - หน้า: ตาราง

SUMMARY

ในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าธุรกิจเสื้อผ้าสตรีจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อขายเสื้อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ที่มีความสะดวก และเหมาะกับวิถีการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันที่มีความเร่งรีบ แต่ผู้บริโภคที่เป็นผู้หญิงจำนวนมากยังคงเผชิญกับปัญหาต่างๆ ในการเลือกซื้อเสื้อผ้าทางออนไลน์และผู้บริโภคหลายๆ คนยังตัดสินใจไม่ซื้อเสื้อผ้าจากช่องทางออนไลน์ซึ่งจากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกนั้น พบว่า ปัญหาหลักเกิดจากเสื้อผ้าขนาดไม่พอดี ดังนั้น ในความพยายามที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเกิดแนวคิดธุรกิจเสื้อผ้าสตรีสั่งตัดตามไซส์ทางออนไลน์ ซึ่งมีการตัดเย็บเสื้อผ้าทุกชุดขึ้นใหม่ตามไซส์ของลูกค้า ภายใต้แบบมาตรฐานต่างๆ ที่สามารถปรับแก้ได้โดยง่าย ทำให้เสื้อผ้าของแบรนด์มีรูปแบบ คุณภาพการตัดเย็บ และความพอดีตัวที่เหนือกว่าเสื้อผ้าแฟชั่นแบรนด์อื่นๆ ที่มีราคาใกล้เคียงกัน และยังสามารถสั่งได้อย่างสะดวกในช่องทางออนไลน์ และจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนมากที่ให้ความสนใจในธุรกิจรูปแบบดังกล่าว ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์การลงทุน และสมมติฐานทางการเงินต่างๆ พบว่าธุรกิจเสื้อผ้าสตรีสั่งตัดตามไซส์ทางออนไลน์สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทได้ โดยการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยมูลค่าปัจจุบันเงินสดอิสระสุทธิ (Free Cash Flow) พบว่ามีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) จากผลรวมของกระแสเงินสดอิสระสุทธิ 5 ปี เท่ากับ 4,283,795 บาท มีผลตอบแทนการลงทุน (Internal Rate of Return) อยู่ที่ร้อยละ 577 และมีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ที่ 3 เดือน จึงสรุปได้ว่า การลงทุนในธุรกิจเสื้อผ้าสตรีสั่งตัดตามไซส์ทางออนไลน์นั้นมีความน่าสนใจและคุ้มค่าที่จะลงทุน
At present, the women’s clothing business is growing continuously especially the online clothing business, which is convenient and suitable for people in this generation with face-paced lifestyle. However, the women consumers still face problems with the online clothing sale, while some of them decide not to buy clothes from online stores at all. Based on the surveys and in-depth interview, it is found that the main problem is that the size of the cloth does not fit their figures. Therefore, in the attempt to solve such problem, the concept of Online Women’s Made-to-Measure Clothing is initiated that the business will provide semi tailor-made clothes for customers which will be fit to the figures of the customers under flexible standard patterns. By doing so, the clothes provided by the business will have more unique design, better quality cutting and more fit to customers’ size than other fashion brands with similar price. In addition, the customers can conveniently place the order via online platform. Based on the surveys, there are numbers of respondents that showed their interest in this business concept. In this regard, based on the investment analysis and financial assumptions, it is found that the Online Women’s Made-to-Measure Clothing business is profitable. According to the evaluation of 5-year free cash flow of the firm, the Net Present Value of 5-year free cash flow is Baht 4,283,795, the Internal Rate of Return is 577 percent and the Payback Period is 3 months. In conclusion, the investment in Online Women’s Made-to-Measure Clothing is interesting and worth investing.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project60819037LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram