Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจร้านน้ำเต้าหู้หญ้าหวาน / ณัตสุรีย์ โสภณวัฒนานุกูล =Business Plan for Stevia Soy Milk Shop / Nutsuree Sophonwattananukul
Imprint 2561
Descript - หน้า: ตาราง

SUMMARY

โครงการค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนธุรกิจร้านน้ำเต้าหู้หญ้าหวาน ซึ่งมีแนวคิดจากแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบ ทำให้ไม่มีเวลาออกกำลังกายหรือดูแลสุขภาพ แต่กระแสรักสุขภาพที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสของธุรกิจน้ำเต้าหู้หญ้าหวาน โดยจะเน้นกลุ่มเป้าหมายที่ใส่ใจสุขภาพ น้ำเต้าหู้ที่ผลิตจะไม่ใช้น้ำตาลเป็นส่วนประกอบ แต่ใช้สารสกัดจากหญ้าหวานที่มาจากธรรมชาติและสามารถให้ความหวานแทนน้ำตาลมาเป็นวัตถุดิบ ซึ่งไม่เพิ่มแคลอรี่และไม่มีส่วนผสมของสารเคมี โครงการนี้ได้ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริโภค เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ วิเคราะห์คู่แข่งและเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค จากนั้นนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ด้านต่าง ๆ สำหรับจัดทำแผนธุรกิจที่มีความเหมาะสมต่อไป ด้านการตลาด มุ่งเน้นการใช้เครื่องมือทางการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ในตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ซึ่งจะทำให้เกิดความจงรักภักดีและกลับมาใช้บริการซ้ำ ด้านการดำเนินงาน มุ่งเน้นการมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานเพื่อให้น้ำเต้าหู้มีความสด สะอาด และคุณภาพดี รวมถึงกระบวนการให้บริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่ใช้บริการอย่างสูงสุด ด้านการเงิน จากการประเมินความเป็นไปได้ในระยะเวลา 5 ปี พบว่า Sweet Soya ใช้เงินลงทุนเริ่มต้น 284,340 บาท มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 1 ปี 2 เดือน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 1,243,404 บาท และอัตราผลตอบแทนร้อยละ 91.23 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า Sweet Soya เป็นธุรกิจที่น่าสนใจในการลงทุน
This independent study presents the business plan for Sweet Soya Soymilk. The business is driven by changing consumer behavior, due to the hectic lifestyles. Therefore, they do not have enough time to exercising or even taking care of their health. However, consumer’s health awareness is rising at the moment. Consumers’ growing needs for healthy foods and drinks. Therefore, the business has noticed the market opportunity and would like to focus the health conscious consumer target group. The soy milk is created without the use of added sugar and is naturally sweetened with stevia, no additional calories or artificial ingredients. The supporting research utilizes secondary data collected from reliable sources and primary data collected from survey and in-depth interviews with consumers. The purpose of this study is to understand the business environment, consumer’s behavior and competitors and conclude the business feasibility for Sweet Soya Soymilk. In terms of Marketing, Sweet Soya Soymilk will use various marketing tools to create brand and product awareness, focus on building strong customer relationships that will create customer loyalty and retention. In terms of Operations, the business will use standardized process to produce fresh, clean and high-quality soymilk. Additionally, the shop operations will focus on providing excellent service for customer satisfaction. From a 5-year Financial Analysis, Sweet Soya Soymilk will require a capital investment of 284,340 Baht with a payback period of 1 year 2 months. The business has a Net Present Value (NPV) of 1,243,404 Baht and an interest rate of return (IRR) of 91.23%. Therefore, it can be concluded, Sweet Soya Soymilk is a feasible investment.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project60819008LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram