Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

TitleRi ben tong zhi shi dai de tai wan : e wen shi liao yu yan jiu / liu yu wei(Valentin Golovachev), mo luo jia ke fu(Vassily Molodyakov) yuan zhu ; chen yun yu yi
ImprintTai bei shi : zhong yang yan jiu yuan tai wan shi yan jiu suo, min 107.10[2018.10]
Descript 172 mian ; 22 gong fen

Shi liao. 史料 Ri ju shi qi. 日據時期 Tai wan shi. 臺灣史

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th floor) : Chinese Studies733.2809 8747CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram