Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจบริการรับจดสิทธิบัตร (Patent To You) / ฐานัส ทวีวัฒนาพันธ์= Business Plan for Patent Registration Service (Patent To You) / Tanat Taweewatanapan
Imprint 2561
Descript - หน้า: ตาราง

SUMMARY

การศึกษาโครงการพิเศษนี้มีวัตุประสงค์เพื่อจัดทำแผนธุรกิจบริการรับจดสิทธิบัตร แบรนด์ Patent To You โดยได้วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจรับจดสิทธิบัตร เพื่อศึกษาถึงสถานการณ์ของธุรกิจและภาวะการแข่งขันในตลาด และนำมาประกอบการตัดสินใจในการกำหนด กลยุทธ์ด้านต่างๆของกิจการให้สามารถสร้างความได้เปรียบที่เหนือกว่าคู่แข่ง การดำเนินการในโครงการนี้ ได้ศึกษาข้อมูลจากหลากหลายแหล่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็น งานวิจัย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ต รวมทั้งข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อจัดทำแผนงานด้านต่างๆ ได้แก่ แผนการตลาด แผนการดำเนินงาน แผนการเงินและแผนฉุกเฉิน การศึกษาด้านการตลาดพบว่ากลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปที่มีการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีกำลังซื้อและต้องการตัวช่วยในการจดสิทธิบัตร การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์จะเน้นด้านความสะดวกในการใช้บริการและค่าบริการที่เข้าถึงได้ โดยมีการกำหนดส่วนประสมทางการตลาดให้สอดคล้องกับความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมาย การศึกษาด้านการให้บริการและกระบวนการให้บริการ บริษัทได้วางแผนการให้บริการ กำหนดขนาดการให้บริการและจำนวนพนักงานที่สอดคล้องกับขนาดอุปสงค์ประมาณตลอดระยะเวลา 5 ปีของโครงการ รวมถึงมีการควบคุมมาตรฐานการให้บริการและการบริหารห่วงโซ่อุปทานครบถ้วน การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินพบว่าแผนธุรกิจนี้ต้องใช้งบประมาณลงทุน 1,337,000 บาท โดยใช้แหล่งเงินทุนจากส่วนของเจ้าของและส่วนของสถาบันการเงิน และผลการประเมินความเป็นไปได้โครงการกำหนดอายุ 5 ปี พบว่าธุรกิจมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 4,238,675 บาท มีอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากับ 82% และมีระยะเวลาคืนทุน 1 ปี 8 เดือน ซึ่งจะเห็นได้ว่าธุรกิจบริการรับจดสิทธิบัตร (Patent To You) มีความคุ้มค่าในการลงทุน
This special study project aims at generating the business plan of a patent registration service, “Patent To You” brand. This business plan consists of the study of external factors and market competition which affect to the patent registration business. The main objective of the analysis is to identify business strategies which create competitive advantages to achieve superior value creation for the firm. The project accumulates information from various sources such as research papers, internet, and conducting customer research using in-depth interview to initiate a marketing plan, an operation plan, a financial plan and a contingency plan accordingly. According to the study, the target customers are “small and medium enterprises” and “personal consumers” who have their own intellectual property and seeking for assistances to proceed patent registration conveniently. Therefore, the positioning of Patent-To-You is driven by “Convenience and Affordable”. The marketing tools are specified in accordance with the customer needs and expectations. From the operation feasibility study, the service level and staff quantities are determined corresponding to the demand size over the five-year project. Additionally, the plan of quality management and supply chain management are conducted thoroughly. From the financial feasibility results, “Patent-To-You” service will require a capital budget baht 1,337,000 from equity and debt, and 5-year project results NPV of baht 4,238,675, IRR of 82% and the payback period of 1 year and 8 months.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project60818764LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram