Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจโครงการที่พักอาศัยเพื่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ด้วยแนวคิดการดูแลผู้สูงอายุและเด็กร่วมกัน / ชญานิน โพธิ์นิล=Business Plan for the Elderly Living Residence with Intergenerational Care Concept / Chayanin Ponil
Imprint 2561
Descript - หน้า: ตาราง

SUMMARY

โครงการพิเศษนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเริ่มต้นดำเนินธุรกิจที่พักอาศัยเพื่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ บริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยศึกษาถึงความเป็นไปได้ของแผนการตลาด แผนการดำเนินงาน และแผนการเงินว่าโครงการจะมีผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุนมากน้อยเพียงใด จากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ คู่แข่ง และพฤติกรรมของผู้บริโภคทั้งจากแหล่งทุติยภูมิและปฐมภูมิ พบว่าธุรกิจที่พักอาศัยเพื่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุมีความน่าสนใจ เนื่องจากจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอีก 20 ปี และปัจจัยทางสังคมที่เกื้อหนุน ได้แก่ ขนาดครัวเรือนที่เล็กลง อัตราการมีบุตรต่ำ อัตราการใช้ชีวิตโสดเพิ่มขึ้น และสภาพความเป็นสังคมเมืองที่ผู้คนทำงานจนไม่มีเวลาให้กับครอบครัว ส่งผลให้ความสามารถของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุต่ำลง สวนทางกับการก้าวสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Complete-aged Society) ของไทย จึงนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์จัดทำแผนธุรกิจที่พักอาศัยเพื่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ภายใต้ชื่อ “เติมชีวา” ที่พักอาศัยที่จะให้การดูแลและมอบความสุขสบาย ด้วยการนำแนวคิดในการดูแลผู้สูงอายุและเด็กร่วมกัน (Intergenerational Care) มาช่วยนำความกระชุ่มกระชวยของวัยเด็กมาเติมชีวิตของผู้สูงอายุให้มีชีวิตชีวา โดยจัดทำแผนการตลาด แผนการดำเนินงานและแผนการเงิน ที่คำนึงถึงความต้องการและความสุขของลูกค้าเป็นสำคัญ ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นของธุรกิจ จำนวน 410,000,000 บาท โดยได้แหล่งเงินทุนจากส่วนของเจ้าของ (Equity) สัดส่วน 40% และส่วนเงินทุนจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (Debt Financing) สัดส่วน 60% ตลอดระยะเวลาดำเนินงาน 15 ปี นั้น ผลการศึกษานี้พบว่าธุรกิจจะมีผลตอบแทนการลงทุน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 8,330,661.54 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 9.640% ซึ่งมากกว่าต้นทุนเงินทุนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (WACC) ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 7.97 ปี ภายใต้สมมติฐานที่กำหนด จึงสามารถสรุปได้ว่าแผนธุรกิจนี้มีความคุ้มค่าในการลงทุนและมีโอกาสประสบความสำเร็จ
The propose of special project is to plan for starting an elderly living residence business and to determine whether this business is feasible in terms of marketing, operations and financial plans. According to the business environmental analysis, the competitor analysis and the primary and secondary consumer behavior analysis, an elderly living residence business is interesting because of the constant growing of the elderly population and encouraging by social factors, such as smaller family, low fertility rate, increase of single adults, urban society context, which decrease the ability of family to care seniors and contrast to the ongoing Thai complete-aged society development. Therefore, these opportunities lead to construct a business plan for the elderly living residence, named “TermCheeva”, a cozy and relax residence for the elderly to rest the body and soul by using the concept of Intergenerational Care, caring the elderly and children together, to bring the youthfulness of childhood to fulfill their lives to be lively. Developing the business’s marketing planning, operational planning, and financial planning focuses on consumer’s needs and happiness which are the most important. As a result in term of financial plan, the 15-years project, which is required 410 million THB as initial investment, has the estimated internal rate of return (IRR) of 9.640%, greater than the weighted average cost of capital (WACC), the net present value (NPV) of 8,330,661.54 THB and the payback period of 7.97 years under the given assumption. In the conclusion, this business plan is worth to invest and has the opportunity to succeed.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project60818495LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram