Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนกลยุทธ์ของร้านอาหารญี่ปุ่น Musha / จตุวิทย์ กรวิทยโยธิน= Strategic Plan for Musha Japanese Restaurant / Chatuwit Kornwittayayotin
Imprint 2561
Descript - หน้า: ตาราง

SUMMARY

การศึกษาโครงการพิเศษนี้ เป็นการศึกษาเพื่อวางแผลกลยุทธ์ทางธุรกิจของร้านอาหารญี่ปุ่น Musha by ZEN โดยบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างการรับรู้ ตลอดจนสื่อสารภาพลักษณ์ของร้านอาหารญี่ปุ่น Musha by ZEN ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคให้มากยิ่งขึ้น จากในปัจจุบันร้านอาหารญี่ปุ่น Musha by ZEN มีเมนูอาหารที่มีทั้งรสชาติและคุณภาพของอาหารที่ดี แต่เนื่องด้วยยังขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญในด้านการวางแผลกลยุทธ์ อีกทั้งยังมีช่องทางในการจัดจำหน่ายค่อนข้างน้อย ประกอบกับยังขาดการประชาสัมพันธ์และสื่อสารทางการตลาดที่ต่อเนื่อง จึงทำให้ร้านอาหารญี่ปุ่น Musha by ZEN ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเท่าที่ควร โดยแผนธุรกิจนี้ประะกอบด้วยการศึกษาเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นและพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศไทย การวางแผนการตลาด แผนการดำเนินงาน และแผนการเงิน แผนธุรกิจจะถูกทำขึ้นโดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เก็บจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม ทั้งที่เป็นผลดีและผสเสีย ควบคู่ไปกับการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคทั้งแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพื่อออกแบบแผนธุรกิจ และกลยุทธ์ต่างๆให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดแผนธุรกิจของร้านอาหารญี่ปุ่น Musha by ZEN ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักเป็นลูกค้าที่ต้องการรับประทานอาหารญี่ปุ่นที่มองหาความคุ้มค่าในการรับประทานอาหารญี่ปุ่น และกลุ่มเป้าหมายรองเป็นกลุ่มลูกค้าที่สนใจในรสชาติและกระแสนิยม แผนกลยุทธ์หลักที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับร้านอาหารญี่ปุ่น Musha by ZEN ทางผู้จัดทำจึงเน้นการทำการเจาะตลาด (Market Penetration) การพัฒนาสินค้าใหม่ (Product Development) และการพัฒนาตลาดใหม่ (Market Development) โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มฐานลูกค้า รวมทั้งประชาสัมพันธ์ชื่อร้านอาหารญี่ปุ่น Musha by ZEN ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างอีกด้วย
This individual study proposes a strategic plan of Japanese restaurant Musha by ZEN, Under Zen Corporation Group Public Company Limited. Regarding to the Objective of this study, Increase sales and create customer awareness by communicate the image identity of Musha by ZEN Japanese restaurant to be known widely. In a Present, Musha by ZEN Japanese restaurant be known as restaurant that has good taste and quality of food. But, due to the lack of specialist in strategist planning and has a limited distribution channels. Furthermore, without customer communication, Musha by ZEN are hidden and less known or popular as it should be as the main target customer are defined as a main customers is who want to eat contemporary Japanese food and the secondary target are customer who seeking for a reasonable and valueable choices. The study has started with the market analysis from many sources regarding to Japanese food restaurant industry in Thailand, Customer Behavior in food industry. Strategic Planning, Action Plan and financial planning. By analyze collected data that impact to Japanese food industry, studying customer both primary and secondary behavior, strategic planning that meets customer need, make advantage to other compepitors in the food industry. The main strategic plan that will be applied to Musha by ZEN Japanese restaurant. This study focus on penetrates the market, develop new product and develop a new market to increase new customer, communicate a value of Musha by ZEN to be known widely and will be known the top choice of customer decision.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project60818328LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram