Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจเครื่องแกงไทยสำเร็จรูปแบบก้อน “มัสมั่น คิวบ์” / กันยาภา ฤกษ์งาม= Business Plan for Thai curry paste “Massaman cube” / Kanyapa Rerk-ngarm
Imprint 2561
Descript - หน้า: ตาราง

SUMMARY

โครงการศึกษาอิสระนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเริ่มต้นดำเนินแผนการทำธุรกิจเครื่องแกงไทย สำเร็จรูปแบบก้อน “มัสมั่น คิวบ์” อันเนื่องมาจากความตั้งใจที่จะสร้างธุรกิจเครื่องแกงไทยชนิดก้อนที่สามารถ ใช้งานได้สะดวกเหมาะกับสภาพสังคมในปัจจุบัน โดยผู้วิจัยได้ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในด้านต่างๆ ทั้งในด้านการจัดทำแผนการตลาด แผนการดำเนินงานและแผนการเงิน ว่าจะสามารถดำเนินธุรกิจนี้ให้ได้ผล ตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุน โครงการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ได้ทำการศึกษาเก็บข้อมูลจากการทำแบบสำรวจผู้บริโภคและค้นคว้าหา ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์แบ่งกลุ่มลูกค้าหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายและการกำหนด ตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ในตลาด นอกจากนี้ยังได้วิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆทั้งโอกาสและภัยคุกคามของธุรกิจ เครื่องแกงไทยสำเร็จรูปโดยวิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนธุรกิจโดยศึกษา ครอบคลุมทั้งในส่วนของสภาพแวดล้อมทางการตลาด แผนการตลาด แผนการดำเนินงานและแผนการ เงิน จากการศึกษาพบว่าธุรกิจเครื่องแกงไทยสำเร็จรูปมีความน่าสนใจ เนื่องจากตลาดมีการเติบโต คู่แข่งใน ตลาดมีน้อยรายยังมีช่องทางในการเข้ามาในธุรกิจนี้อยู่ นอกจากนี้ผู้บริโภคในปัจจุบันเริ่มมีความสนใจในการ ดูแลสุขภาพและความสะอาดปลอดภัยในการรับประทานอาหารมากขึ้นและความนิยมในการประกอบอาหาร ด้วยตัวเองมีแนวโน้มสูงขึ้น จึงได้นำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์จัดทำแผนธุรกิจเครื่องแกงไทยสำเร็จรูปแบบก้อน หรือ “มัสมั่น คิวบ์” ซึ่งมีความแตกต่างจากคู่แข่งขันรายอื่นในตลาด เนื่องจากมีบรรจุภัณฑ์ที่ ทันสมัย ใช้งานได้ ง่าย รูปแบบผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น ในส่วนของการทำการตลาด จะเน้นที่การสร้าง แบรนด์ให้เป็นที่รู้จักเพื่อขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต ส่วนช่องทางการจัดจำหน่าย มีทั้งการจำหน่ายในลักษณะ ค้าปลีก ช่องทางออนไลน์ ตามห้างสรรพสินค้า และวางแผนการขายแบบส่งออกด้วยใน อนาคต สำหรับแผนการเงินพบว่าธุรกิจใช้เงินลงทุนเริ่มต้นประมาณ 1.5 ล้านบาทโดยมีระยะเวลาโครงการ 5ปี และคาดว่าโครงการจะสามารถให้อัตราผลตอบแทน (IRR) เท่ากับ 61.90 % มูลค่าปัจจุบันสุทธิ(NPV) เท่ากับ 6,456,072.53 ล้านบาท ในอัตราคิดลด 6.9 % และมีระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลดภายใน 2.25 ปี ภายใต้ข้อ สมมติฐานที่กำหนด แสดงให้เห็นว่าธุรกิจมีความน่าสนใจในการลงทุน
This independent study project is to formulate ready-made Thai curry paste cube business. Research using questionnaire was conducted to collect behavior data. The target customers are healthy customers and their families. The positioning of our product is Thai recipe authenticity and ease of product use. The product strategy is to create a Thai curry paste cube business that can be conveniently used for current social conditions, which is different from other competitors in the market due to the modern packaging, easy to use, new product form that is more convenient to use. Pricing strategy focuses on value based of product pricing. The distribution channels are both supermarkets and online stores. The initial investment of approximately 1.5 million baht with an IRR of 61.90 % , the net present value (NPV) of 6,456,072.53 million baht, and a payback period of 2.25 years are expected.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project60818168LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram