Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจเดลิเวอรี่อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง / ศังสิต อึงคนึงเกียรติ์=Business plan of healthy food delivery for CKD patients / Sungsit Eungkaneungkiat
Imprint 2561
Descript - หน้า, ตาราง

SUMMARY

โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจเดลิเวอรี่อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เนื่องจากในปัจจุบันผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (CKD) ในประเทศไทย มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นทุกปี และไม่มีแนวโน้มจะลดลง โดยพฤติกรรมการทานอาหาร ถือเป็นสาเหตุหลักของการเกิดภาวะไตเสื่อมในผู้ป่วย ผู้ศึกษาจึงเกิดแนวคิดทำธุรกิจดังกล่าว เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับกลุ่มผู้ป่วย ซึ่งไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการรักษาโรคเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพกายที่แข็งแรงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงยกระดับสุขภาพจิตใจที่มีส่วนสำคัญต่อการรักษาเช่นกัน ในส่วนของคู่แข่ง พบว่าธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ป่วยอายุรกรรม ปัจจุบันยังมีผู้ประกอบการจำนวนน้อยราย แต่ด้วยปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งกระแสการดูแลสุขภาพและแนวโน้มการเติบโตของจำนวนผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อาจส่งผลให้ธุรกิจได้รับความนิยมสูงขึ้น ซึ่งจะทำให้การแข่งขันรุนแรงยิ่งขึ้นในอนาคต ดังนั้นแผนธุรกิจนี้จึงต้องศึกษาทั้งโอกาส และข้อจำกัด รวมทั้งวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจลงทุน และการกำหนดกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ โดยได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก การศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลอ้างอิงจากแหล่งต่าง ๆ จากการศึกษาข้อมูลพบว่า แผนธุรกิจนี้สามารถทำกำไร และมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จได้ ด้วยจุดเด่นของธุรกิจที่แตกต่างจากอาหารเพื่อสุขภาพทั่วไป มีความเฉพาะเจาะจง ถูกออกแบบเพื่อให้มีความเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโดยเฉพาะ โครงการนี้มีเงินลงทุนเริ่มต้นและทุนหมุนเวียนรวม 2,507,100 บาท มีระยะเวลาคืนทุน มูลค่าโครงการปัจจุบันสุทธิ (NPV) 4,350,858 บาท และมีอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากับ ร้อยละ 45.97 แสดงให้เห็นว่าธุรกิจมีศักยภาพและมีความน่าสนใจในการลงทุน หากได้รับการตอบสนองจากกลุ่มเป้าหมายตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้
This project aims to study a feasibility of healthy food delivery for CKD patients business. The amount of chronic kidney disease patients (CKD) in Thailand is increasing every year at present. Consumption behavior is one of the cause that lead to kidney failure. In order to deliver a good quality of life to CKD patients, this business plan is not only to bring a physical heath but also mental health. However, there are few direct competitors and there are many factors that can affect the business, such as a healthy trend and the increasing of CKD patients. Therefore, a business plan, which comprised of potential operation, limitation and financial analysis, needs to be studied in order to make a strategic plan and decision making. This study has condensed the information from a number of sources including in-depth interview and secondary source. From this study, it is founded that this business plan could be profitable and has a prospect of being successful project. This project has a distinctive point which is especially designed products for CKD patients. The initial investment and working capital is THB 2,507,100 that would make a total return in term of net present value (NPV) is THB 4,350,858 and internal rate of return (IRR) is 45.97 %. The discounted payback period of the project is within 2 years 8 months under the assumptions. In conclusion, this business plan is attractive for investors.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project60816195LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram