Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนกลยุทธ์ร้านอาหารสายลวดหัวปลาหม้อไฟ / วัชรพล ชัยสวัสดิ์ =Strategic Plan for Sailuad Hua-Pla-Mor-Fai Restaurant / Watcharapol Chaisawat
Imprint 2561
Descript - หน้า, ตาราง

SUMMARY

โครงการค้นคว้าอิสระนี้ เป็นการจัดทำแผนกลยุทธ์ร้านอาหาร “สายลวดหัวปลาหม้อไฟ ซึ่งในปัจจุบัน ร้านอาหารสายลวดหัวปลาหม้อไฟกำลังประสบปัญหากับยอดขายที่ลดลงทุกปี อันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมของธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ดังนั้นผู้จัดทำจึงทำแผนกลยุทธ์นี้ขึ้นเพื่อเพิ่มยอดขายของร้านอาหาร และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในธุรกิจบริการอาหารได้อย่างยั่งยืน ด้านแผนการตลาด ได้มีการสำรวจพฤติกรรมลูกค้าโดยการแจกแบบสอบถาม เพื่อหากลุ่มตลาดเป้าหมายของร้านอาหาร โดยจำแนกตามความถี่ในการมารับประทานอาหารที่ร้านอาหาร หลังจากนั้นจึงได้มีการกำหนดความมีเอกลักษณ์ของอาหารซีฟู๊ดและบรรยากาศร้านอาหารอบอุ่นให้เป็นตำแหน่งทางผลิตภัณฑ์ของร้านอาหาร จากนั้นจึงทำการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดผ่านส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้านคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ทำการปรับปรุงรายการอาหารใหม่และพัฒนากระบวนการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านราคา มีปรับปรุงราคาให้เหมาะสมกับการรับรู้ของลูกค้า ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย มีการเพิ่มช่องทางออนไลน์มากขึ้น และด้านการสื่อสารทางการตลาด เป็นการเพิ่มการรับรู้ของผู้บริโภคโดยใช้เครื่องมือต่างๆ และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ด้านแผนการดำเนินงาน เป็นการหากำลังการผลิตที่เหมาะสมในแต่ละปี เพื่อสามารถรองรับปริมาณลูกค้าในช่วงเวลาต่างๆ ได้ การคำนวณจะเริ่มจากการพยากรณ์อุปสงค์ในแต่ละปี โดยมีปัจจัยในเรื่องของวันหยุดสุดสัปดาห์และฤดูกาลมาเกี่ยวข้อง หลังจากนั้นจึงทำการหากำลังการผลิตที่เหมาะสมในแต่ละปี นอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในด้านการจัดการวัตถุดิบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน ด้านแผนการเงิน พบว่ามีความคุ้มค่าในการลงทุนทำแผนกลยุทธ์นี้ โดยใช้เงินลงทุนเริ่มแรก 3,474,680 บาท เมื่อพิจารณาจากการลงทุนระยะเวลา 5 ปี พบว่า มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อยู่ที่ 1,081,114.57 บาท มีอัตราผลตอบแทน (IRR) อยู่ที่ 20.66% นอกจากนี้การลงทุนยังใช้เวลาเพียง 3 ปี 9 เดือน 25 วัน ในการคืนทุน
This independent study is a strategic plan for “Sailuad Hua-Pla-Mor-Fai” restaurant. Currently, this typical restaurant experiences the downfall of sales due to the environmental changes over time in the area. As a result, this strategy will improve the sales of the restaurant, and potentially draw up the competition plan in order to build up the advantages of the restaurant. In term of marketing, the questionnaire survey has been given out to observe the different behaviors and responses of the participants, which the survey was passed out to the specific group of customers. After receiving all the feedbacks, the restaurant will start the new positioning of unique seafood menu and cozy atmosphere. Then, the constrained strategy can be used in the marketing mix. The product strategy is to remodel all kinds of the food in the restaurant and to develop service processes efficiently. The price strategy is to adjust the price base on awareness of customers. The channel strategy is to add up online channels. Lastly, the communication strategy is to increase awareness of consumers by using IMC and customer journey. In term of operation, the production capacity must be generated in a decent rate annually in order to ensure the acceptable capacity of customers in the certain period. Furthermore, the demand forecast will initially be calculated first, regarding to weekend and seasonal. Also, the use of technologies will greatly increase effectiveness and efficiency of the raw material plan of its operation Financially, the investment of this strategy is worth, and it will exactly cost invested capital of 3,474,680 baht. As in the consideration of 5 years plan, the Net Present Value (NPV) is 1,081,114.57 baht, and the Internal Rate of Return (IRR) is 20.66%. Generally, the speculation is clearly shown that it will only take 3 years, 9 months, and 25 days for payback that were spent on the investment.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project60816114LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram