Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจสำหรับแพลตฟอร์มสั่งตัดรองเท้าออนไลน์ / ภาพร ศุภประเสริฐ=Business Plan of Custom Made Shoes Platform / Paporn Supaprasert
Imprint 2561
Descript - หน้า, ตาราง

SUMMARY

โครงการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเริ่มต้นดำเนินธุรกิจแพลตฟอร์มสั่งตัดรองเท้าออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การศึกษาถึงความเป็นไปได้ของแผนการตลาด แผนการดำเนินงานและแผนการเงิน ว่าโครงการมีผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุนมากน้อยเพียงใด ด้านแผนการตลาด จากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคทั้งจากแหล่งทุติยภูมิและปฐมภูมิ พบว่าโครงการมีความเป็นไปได้ทางการตลาด เนื่องจากมูลค่าตลาดรองเท้าผู้ชายนั้นมีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นต่อไป อีกทั้งพฤติกรรมการบริโภคสินค้าประเภทรองเท้าของผู้ชายก็มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น และจากผลของแบบสอบถามพบว่า ตลาดมีความต้องการรองเท้าโดยเลือกจากรูปแบบที่สวยงามและรองเท้าที่สามารถแก้ปัญหาการใส่รองเท้าของผู้ชาย ซึ่งได้แก่ รองเท้าไม่พอดีกับขนาดเท้าที่ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหาการใส่รองเท้าอื่น ๆ โดยที่ลูกค้าให้ความสำคัญที่คุณภาพมากกว่าราคา ทำให้ทางแบรนด์สามารถแข่งขันได้ด้วยการสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างในการซื้อรองเท้าละคุณภาพของสินค้าซึ่งเป็นปัจจัยที่ลูกค้าให้ความสำคัญมากที่สุด โครงการนี้จึงจัดทำเป็นแผนธุรกิจแพลตฟอร์มสั่งตัดรองเท้าออนไลน์ภายใต้แบรนด์ Luke โดยจะเป็นการสั่งตัดรองเท้าผู้ชายโดยผ่านช่องทางออนไลน์ มีเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยเพื่อให้ลูกค้าสามารถออกแบบรองเท้าได้ด้วยตัวเองและได้รองเท้าที่เหมาะสมกับเท้ามากที่สุด ด้านแผนการดำเนินงาน จากการศึกษาความเป็นไปได้ทางการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่การวิเคราะห์ ออกแบบและวางแผนกระบวนการผลิต การจัดหาทำเลที่ตั้งของโครงการ การจัดการวัตถุดิบและบริหารซัพพลายเออร์ การจัดหาและฝึกอบรมพนักงาน ไปจนถึงกระบวนการควบคุมคุณภาพต่าง ๆ พบว่าสามารถจัดตั้งและบริหารแพลตฟอร์มสั่งตัดรองเท้าออนไลน์ได้ และด้านแผนการเงิน พบว่าธุรกิจใน้เงินลงทุนเริ้มต้น 3,752,340 บาท โดยมีระยะเวลาของโครงการ 5 ปี และคาดว่าโครงการจะสามารถให้อัตราตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากับ 37.04% มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 5,434,802.11 บาท และมีระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลดภายใน 2.17 ปี ภายใต้ข้อสมมติฐานที่กำหนด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าธุรกิจมีความน่าสนใจในการลงทุน
This independent study project was created as a guide to start the custom-made shoes platform. The main objective is to study the feasibility of the marketing plan. Operating plans and financial plans That the project has a good return on investment. In the marketing plan, the analysis on business environment, behavior and factors affecting consumer decision making from both secondary and primary data. The results indicate that the project has a marketing possibility since the men's shoe market has a steady growth rate and is likely to continue to grow. Moreover, in the survey results, the market has a need for shoes that can solve the problem of wearing, which are the shoes do not fit to the size of the foot and the design is not exactly match the need of the customer. In addition, the consumer gives the value on quality over price where this project is making the brand competitive by creating a new experience in purchasing shoes and superb product quality. This project therefore created a business plan, Custom-made shoes platform under the brand ‘Luke’, where the shoes are ordered through online channels. There are various technologies to help customers to design shoes by themselves and get the shoes that are most suitable for the feet. The Operation plan from the feasibility study of various aspects of operation, from analysis Design and production process planning providing the location of the project raw material management and supplier management staff recruitment and training from various quality control processes, it is found that Business Plan of Custom-Made Shoes Platform can be established and managed.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project60815921LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram