Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจบริการติดตั้งบ้านอัจฉริยะ / ภาคิน นาทพัฒนพงศ์=Business Plan of Smart Home Installation Service / Pakin Nartpatanapong
Imprint 2561
Descript - หน้า, ตาราง

SUMMARY

โครงการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเริ่มต้นดําเนินธุรกิจบริการติดตั้งบ้านอัจฉริยะ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การศึกษาถึงความเป็นไปได้ของแผนการตลาด แผนการดําเนินงานและแผนการเงิน ว่าโครงการมีผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุนมากน้อยเพียงใด ด้านแผนการตลาด จากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคทั้งจากแหล่งทุติยภูมิและปฐมภูมิ พบว่าโครงการมีความเป็นไปได้ทางการตลาด เนื่องจากการขยายตัวของกลุ่มผู้บริโภคที่เริ่มมีความต้องการในการใช้บ้านอัจฉยิระ เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมมีการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจากผลของแบบสอบถามพบว่า ตลาดมีความต้องการใช้บ้านอัจฉริยะ แต่ปัญหาที่พบ คือผู้บริโภคไม่สามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเอง และกลุ่มผู้สนใจส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายในการใช้งานบ้านอัจฉริยะมากที่สุด ทำให้บริษัทสามารถที่จะแข่งขันในอุตสาหกรรมได้ โดยการบริการติดตั้ง โดยจะเน้นไปที่การเพิ่มความสะดวกสบายในการอยู่ในบ้านของผู้บริโภค โครงการนี้จึงจัดทำเป็นแผนธุรกิจบริการติดตั้งบ้านอัจฉริยะภายใต้ชื่อแบรนด์ “HOMiE” โดยจะเป็นการบริการติดตั้งบ้านอัจฉริยะแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การออกแบบภายในห้อง ไปจนถึงบริการหลังการขาย ด้านแผนการดำเนินงาน จากการศึกษาความเป็นไปได้ทางการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่การวิเคราะห์ ออกแบบและวางแผนกระบวนการบริการ การจัดหาทำเลที่ตั้งของโครงการ การจัดการวัตถุดิบและบริหารซัพพลายเออร์ การจัดหาและฝึกอบรมพนักงาน ไปจนถึงกระบวนการควบคุมคุณภาพต่าง ๆ พบว่าสามารถจัดตั้งและบริหารธุรกิจบริการติดตั้งบ้านอัจฉริยะได้ และด้านแผนการเงิน พบว่าธุรกิจใช้เงินลงทุนเริ่มต้น 2,625,000.00 บาท โดยมีระยะเวลาของโครงการ 5 ปี และคาดว่าโครงการจะสามารถให้อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากับ 22.12% มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 1,951,570.59 บาท และมีระยะเวลาคืนทุนใน 3.171 ปี ภายใต้ข้อสมมติฐานที่กําหนด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าธุรกิจมีความน่าสนใจในการลงทุน
This independent study project was created as a guideline for starting a smart home installation service business. The main objective is to study the feasibility of the marketing plan, operational plans and financial plans to analyze if the project is feasible or not. In the Marketing plan, analyzing the business environment data behavior and factors affecting consumer decision making from both secondary and primary sources. The result is that the project has a marketing possibility due to the expansion of the consumer groups that have begun to demand for Smart Home, together with the trend of the industry has grown steadily. Moreover, from the survey, the results indicate that the consumer wanted to use the Smart Home. But the problems are that consumers cannot install on their own and the target group main expectation from using Smart Home is the comfortability. The company is going to use the comfortability of using Smart Home to compete in the industry by providing the installation service and focusing on improving the comfortability of being in the home. This project, therefore, created a business plan for smart home installation service under the brand name "HOMiE". This will be a comprehensive smart home installation service. Starting from the interior design until after-sales service Operation plan from the feasibility study of various aspects of the operation, from analysis design, service process planning, location of the project, raw material management, supplier management, employee recruitment and training and various quality control processes the result is that the establishment and management of Smart Home installation services are possible. The Financial feasibility study found that the business used the initial investment of 2,625,000.00 baht with the project duration of 5 years and expected that the project will be able to provide an internal rate of return (IRR) equal to 22.12%. The net present value (NPV) is 1,951,570.59 baht and has payback period is within 3.171 years under the assumption given which shows that the business is attractive to invest.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project60815915LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram