Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจ สำหรับ บริษัท บารมีโอสถ จำกัด : ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไทย / พิรุณชัย ทิพย์โชติภูวดล=Business Plan for Barrame Osot Co., Ltd. : Herbal and Traditional Products Manufacturer / Pirunchai Thipchotephuwadon
Imprint 2561
Descript - หน้า, ตาราง

SUMMARY

การศึกษาโครงการพิเศษนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ รวมถึงเพื่อเป็นแนวทางและแผนกลยุทธ์หลักในการดำเนินธุรกิจสำหรับ บริษัท บารมีโอสถ ซึ่งเป็นธุรกิจขนาดย่อมที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร เช่น ยาแผนโบราณและอาหารเสริม เพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับคนทั้งโลก โดยเฉพาะในประเทศไทย บริษัทฯ จะเปิดดำเนินการในปี 2562 โดยเริ่มผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทยาแผนโบราณเป็นลำดับแรก การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจภายนอกบ่งชี้ว่าอุตสาหกรรมสมุนไพร ในส่วนของตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากสำหรับบริษัทฯ เนื่องจากมีอัตราการเติบโตของตลาดสูง และได้รับแรงผลักดันจากรัฐบาลในการผลักดันผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยไปสู่ระดับสากล รวมถึงการออก พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรฉบับแรกที่เอื้อต่อผู้ผลิตที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลกำไรจากการดำเนินงาน และสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาวได้ สำหรับกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการนั้น การวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดเริ่มจากการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยอาศัยผลจากแบบสอบถามออนไลน์ ระยะเวลาจัดเก็บ 1 เดือนตั้งแต่ธันวาคม 2561ถึงมกราคม 2562 และได้มีการกำหนดตำแหน่งทางการตลาดร่วมกับการวางแผนส่วนประสมทางการตลาดซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ รวมถึงมีการประเมินประสิทธิภาพของเครื่องมือทางการตลาดต่าง ๆ เพื่อจัดสัดส่วนการใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับงบประมาณที่จัดสรรให้ ในด้านการบริหารและการผลิต มีการแบ่งโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับแผนในการผลิต โดยมีการว่าจ้างวิศวกรและนักออกแบบเพื่อสร้างโรงงานที่ได้มาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) รวมถึงมีการใช้ระบบ Hazard analysis and critical control points (HACCP) ควบคู่กับการควบคุมคุณภาพเพื่อช่วยประกันความปลอดภัยในการผลิตให้ดียิ่งขึ้น และได้จัดทำงบกำไรขาดทุน การประเมินโครงการ และแผนฉุกเฉินเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และรองรับเหตุการณ์ที่ธุรกิจไม่สามารถควบคุมได้ เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาว
The objective of this project is to study the feasibility of the business and develop guideline and strategic plan for Barrame Osot Co., Ltd., an SME conducting business on the production and distribution of herbal products, such as traditional medicine, for wellness of people around the world, especially ones in Thailand. The company will start operating in 2019 with the production of traditional medicine initially. An analysis of the external business environment indicates that the market of herbal products is very promising for the company due to its high market growth rate and government support to promote Thai herbal products towards international standard. This includes the drafting of the first Thai Herbal Products Act that would be beneficial to legitimate manufacturers. As a result, the company would be able to generate profits from operations and create a competitive advantage in the long term. For the operational strategy, the marketing strategy planning starts with analyzing target customers by using the online survey responses collected during December 2018 and January 2019. The results of the analysis are used to determine the market positioning and marketing mix, which are product, price, channel and integrated marketing communication. In addition, the evaluation of the effectiveness of various marketing tools is included to manage the proportion of the budget for each tool. For the purpose of achieving business goals in long-term sustainability, administration and manufacturing are needed to be supervised attentively. The organizational structure will be divided in accordance with the production plan, which are to build a GMP manufactory, to use HACCP and quality control to enhance better production safety. In addition, the income statement, project evaluation and contingency plan are provided in order to study the feasibility and prepare for an emergency management.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project60815790LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram