Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

TitleStrategic Plan for Chester’s Project / Nalinee Nithicharonsed= แผนกลยุทธ์สำหรับร้านเชสเตอร์ /นลินี นิธิเจริญเศรษฐ์
Imprint 2019
Descript - หน้า, ตาราง

SUMMARY

The purpose of this study is to develop the strategic plan for Chester’s, the quick service restaurant owned by Charoen Pokphand Foods Public Company (CPF), It has been 30 years that Chester’s aims to deliver the best meal with best quality to the customers. However, with the high competition with the existing competitors such as KFC, BonChon and new comers such as Texas might pressure Chester’s in struggling to compete and gain competitive advantage. Prior to develop the strategic plan, there are many researches to study starting from the external and internal environment of the market industry narrow down to the company analysis to analyze the current and future trends and situations. Additionally, with the survey to study consumer behavior and factors which influence them to dine at fast food restaurant which help develop appropriate strategic plan for Chester’s. With all strategic plans including marketing strategy which mostly focus on developing new product such as product line extension and store redecoration to create new atmosphere which suit the target group of Chester’s. For operation strategy which mostly focus on inventory optimization and service improvement to create efficiency and effectiveness performance. Chester’s will be able to achieve their revenue target which is 5% increase yearly and positive bottom line which will be monitoring and measuring by Key Performance Indicator to ensure Chester’s already on track to achieve their goals.
โครงการค้นคว้าอิสระนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจร้านอาหารเชสเตอร์ ซึ่งเป็นร้านอาหารที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า 30 ปี แต่ปัจจุบันเนื่องจากแข่งขันของธุรกิจที่รุนแรงยิ่งขึ้นทั้งจากคู่แข่งรายเดิม และ คู่แข่งรายใหม่ ทำให้เชสเตอร์ต้องพยายามมากขึ้นในการคิดกลยุทธ์เพื่อแก้ไขสถานการณ์ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ การศึกษาค้นคว้านี้จัดทำขึ้นโดยเริ่มจากการศึกษาสภาพแวดล้อมทั้งภายนอก และภายในตลอดจน การวิเคราะห์ในส่วนของภาคธุรกิจเพื่อศึกษาถึงสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนอกจากนี้แล้วยังมีการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค และปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟูด เพื่อใช้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ที่จัดทำขึ้นประกอบด้วยแผนการตลาดซึ่งเน้นปรับปรุงด้วยการขยายสายผลิตภัณฑ์ ให้หลากหลายยิ่งขึ้นและการปรับปรุงร้านให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า ในส่วนของแผนการดำเนินงาน ได้เน้นเรื่องการวางแผนเรื่องการวางแผนผลิตซึ่งจะกระทบต่อการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง รวมถึงการให้บริการลูกค้า เพื่อการดำเนินงานของร้านเชสเตอรจะได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการผลลัพธ์จากแผนกลยุทธ์ที่จัดทำขึ้น บริษัทจะสามารถเพิ่มยอดขายได้ 5% ต่อปีในอีก 3 ปี ข้างหน้า ซึ่งจะมีการคอยติดตามแผนการดำเนินงานนี้ดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงานที่จัดทำขึ้นในส่วนของแผนการประเมินและควบคุม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมาย


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project60819393LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram