Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

TitleBusiness Plan for Exporting Thai Organic Cosmetics to Vietnam/ Prangmas Jongchansittho=แผนธุรกิจสำหรับการส่งออกเครื่องสำอางออแกนิคไทยสู่ตลาดเวียดนาม /ปรางมาศ จงฌานสิทโธ
Imprint 2561
Descript xi : 137 หน้า, ตาราง

SUMMARY

Cosmetics market in South East Asia countries has been growing due to new generation of population tent to derive cosmetics information by using the internet as a result, there will be increase in connection and transference among cosmetics information. The outcome leads to small businesses in the region would like to expand their businesses to other neighboring countries. So, it is useful to study of external and internal environment, social, culture and regulation of destination country in order to do the business. In addition, in this Independent Study, the author would like to study about Vietnam country and Vietnamese cosmetics market under the topic “Business Plan for Exporting Thai Organic Cosmetics to Vietnam” to understand the business environment for exporting Thai organic cosmetics to Vietnam. Vietnam is one of the attractive countries, according to its geographic which connect to China, economic growth and stability in politic. Moreover, new generation is eager to learn and try new things, this group will have knowledge and potential to work to drive the country. Further, by collecting the information, data, survey and interview, the author has found that Thai brand and Thai cosmetic products are in the positive aspect especially, the products are made from natural and organic ingredients. However, Thai brands should expand the cosmetic products through the right distribution channels such as health and beauty stores and online stores. Also, the marketing channel is the crucial parts, the business should know how to express the products’ value to customers. The author has found that to do online marketing is the appropriate way to help spreading the products information and make the brand to be wide recognized. Lastly, the author expects that this Independent Study will be a helpful reference for academic purpose and who are interested in doing cosmetics business in Vietnam.
ในปัจจุบันตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการเติบโตอย่างมาก โดยเฉพาะตลาดเครื่องสาอาง เนื่องจากกลุ่มคนรุ่นใหม่เริ่มมีการศึกษาข้อมูลของสินค้า และมีการบอกต่อกันในรูปแบบปากต่อปาก หากแต่ใช้ ช่องทางผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงทา ให้โลกเชื่อมต่อกันมากขึ้น โดยเหตุนี้ทา ให้ธุรกิจขนาดเล็กในกลุ่ม ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขยายตัวออกสู่ตลาดประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสา คัญที่จะศึกษาและ เข้าใจบริบทสภาพแวดล้อม สังคม และหลักการในการดา เนินธุรกิจระหว่างประเทศของประเทศคู่ค้า ซึ่งใน รายงานนี้สนที่จะศึกษาเกี่ยวกับตลาดเครื่องสา อางในประเทศเวียดนาม ภายใต้หัวข้อ “แผนธุรกิจสา หรับการ ส่งออกเครื่องสาอางออแกนิคไทยสู่ตลาดเวียดนาม” ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทาง ธุรกิจในการส่งออกสินค้าเครื่องสา อางไทยไปยังประเทศเวียดนาม ประเทศเวียดนามเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง เนื่องจากภูมิภาคที่ติดกับประเทศจีน อีกทั้งประเทศเวียดนาม มีความมั่นคงทางการเมือง และประชากรรุ่นใหม่มีความรู้และความสามารถจึงทา ให้ประเทศเวียดนามเป็นตลาดที่ น่าสนใจ จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ พบว่า เครื่องสาอางที่ผลิตจากประเทศไทย และใช้ส่วนผสมทางธรรมชาตินั้นถือเป็นจุดแข็งของธุรกิจ หากแต่ธุรกิจควรมีช่องทางการจา หน่ายที่สามารถ เข้าถึงลูกค้าชาวเวียดนามได้ เช่นร้านค้าปลีกสาหรับขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องสาอาง หรือร้านค้าบน อินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ การจะทา ยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย ธุรกิจควรให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และมีการวาง สินค้าทดลอง ยิ่งไปกว่านั้นการทา การโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ จะสามารถทา ให้สินค้าเป็นที่รู้จักและเข้าถึง ผู้บริโภคได้เป็นวงกว้างมากขึ้น สุดท้ายนี้ ผู้เขียนหวังว่ารายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ศึกษาค้นคว้าทาง วิชาการ และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับธุรกิจการส่งออกประเภทเครื่องสา อางไทยไปยังตลาดเวียดนามไม่มากก็น้อย


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project60829430LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram