Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

TitleBusiness Plan of Mobile Application for Thai Spa and Massage toward Chinese Tourists / Teerakiat Kasemchaipipat=แผนธุรกิจสาหรับแอปพลิเคชั่นมือถือร้านสปาและร้านนวดสาหรับนักท่องเที่ยวจีน /ธีรเกียรติ เกษมชัยพิพัฒน์
Imprint 2561
Descript ix : 116 หน้า, ตาราง

SUMMARY

The objective of this study is to explore new business opportunities to provide the digital services for spa and Thai massage business. This study is to discover the various factors that affect to Sabai application for Thai spa and massage toward Chinese tourists which including business environment analysis, business model and organizational structure, marketing plan, operations plan, financial plan and conclusion. The methodologies of the data collection are primary data through in- depth interview from spa operators and Chinese tourists users also collect the data by survey on the other hand secondary data which derived from both local and international sources. The objectives of this study are indentify the spa consumer and study the pattern, identify what type and treatment of spa consumer prefer, select the effective promotion to consumer mobile behavior. On the other hand the business plan researcher objectives are to understand the demand of spa operators, determine the pain point from operations, identify Chinese tourists behaviors from spa operator point of view and identify the spa operators the demand for digital transformation. The population and sample group conducted in 2 parts which were online survey questionnaire with the sample size of 100 people who are Chinese tourists respondents visited Bangkok. In addition in-depth interview was also collected for both spa and massage operators and Chinese tourists visited Bangkok with the sample size of 5 operators and Chinese tourists After studying the behavior and opportunities above the researcher would like to present the business model by setting up the company named Sabai Wellness company which has an initial investment of 658,150 Baht. The company projected the sale revenue in the first year operating to be 2,466,000 Baht since the source of the revenue come from the Sabai booking service fees cost of 20 Baht per booking of the Chinese tourists. This business plan will be benefit for the entrepreneur who interest or intention to invest in the digital services to create a sustain successfully business.
แผนธุรกิจฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจโอกาสทางธุรกิจใหม่ด้านการให้บริการด้านดิจิตอลในอุตสาหกรรม ธุรกิจสปาและนวดแผนไทย การวิจัยนี้ต้องการศึกษาถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการใช้แอปพลิเคชันสาหรับร้านสปาและนวดของไทยของนักท่องเที่ยวจีนตลอดจนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ, โมเดลทางธุรกิจและโครงสร้างองค์กร, แผนการตลาด, แผนการดาเนินงาน, ตลอดจน แผนทางการเงินและแนวทางการพัฒนาต่อไปในอนาคต งานวิจัยนี้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งสองประเภทได้แก่ข้อมูลด้านปฐมภูมิผ่านการลงภาคสนามในการสัมภาษณ์ร้านสปาและผู้ใช้ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวจีน อีกทั้งการทาการสารวจเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถาม อีกส่วนจะเป็นข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งได้มาจากแหล่งข่าวทั้งภายในและต่างประเทศ แผนธุรกิจนี้ต้องการศึกษาประเภทหรือรูปแบบของสปาที่นักท่องเที่ยวจีนสนใจ คัดเลือกแผนส่งเสริมการขายที่เหมาะต่อพฤติกรรมในการใช้มือถือของนักท่องเที่ยวจีน ในอีกด้านหนึ่ง ของแผนธุรกิจ ผู้วิจัยต้องการศึกษาความต้องการของผู้ประกอบการสปา, จุดอ่อนของการปฏิบัติงานในร้านสปา , มุมมองของผู้ประกอบการสปาสาหรับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีน, ค้นหาความต้องการของผู้ประกอบการสปาในการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและนาเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจในยุคดิจิทัล ประชากรและกลุ่มตัวอย่างมีสองส่วนด้วยกันคือ แบบสอบถามการสารวจออนไลน์โดยมีจานวนกลุ่มตัวอย่าง 100 คนซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวจีนที่มาในกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ยังมีการสัมภาษณ์เชิงลึกสาหรับทั้งผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวจีนจานวนอย่างละห้าที่จานวนห้าคน หลังจากศึกษาพฤติกรรมและโอกาสข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยขอนาเสนอโมเดลธุรกิจ โดยการตั้งบริษัท ชื่อ บริษัท สบายเวลเนส จากัด ซึ่งมีการการลงทุนเงินทุนเริ่มแรกที่ 658,150 บาท บริษัทคาดการณ์รายได้จากการขายไว้ในปีแรกที่ 2,466,000 บาท โดยที่แหล่งรายได้ของบริษัทมาจากค่าบริการจองร้านนวด 20 บาท ต่อการจอง 1 ครั้งของนักท่องเที่ยวจีน แผนธุรกิจนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจ หรือ ผู้ที่ต้องการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านดิจิตอลเพื่อสร้างธุรกิจให้ประสบความสาเร็จและยั่งยืนมากขึ้น


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project60829350LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram