Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : กรณีศึกษาบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง / ไพจิตร วงศ์จิตไพฑูรย์ =Quality Assurance Review in the Internal Audit Department : Case Study of an Insurance Company/Paichit Wongchitpaitoon
Imprint 2561
Descript ก-ฉ: 202 หน้า, ตาราง

SUMMARY

โครงการศึกษาอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในของฝ่ายตรวจสอบของบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง โดยใช้คู่มือการประเมินคุณภาพตามกรอบโครงสร้างการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในที่เป็นสากลเป็นเครื่องมือในการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ความแตกต่าง และให้ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน การประเมินคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์ สังเกตการณ์ และสอบทานหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรใน 4 ด้าน คือ 1) การกากับดูแลการตรวจสอบภายใน 2) ผู้ตรวจสอบภายใน 3) การบริหารงานตรวจสอบภายใน และ 4) กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน การประเมินคุณภาพของฝ่ายตรวจสอบ สาหรับปี 2561 อยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากในภาพรวมฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบสอดคล้องกับมาตรฐานสากลสาหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในและประมวลจรรยาบรรณ โดยปฏิบัติงานทั้งการให้ความเชื่อมั่นและให้คาปรึกษาด้วยความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ อานาจและภาระหน้าที่ของฝ่ายตรวจสอบ โดยมีผู้ตรวจสอบภายในที่มีความรู้ความสามารถ และได้รับการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง มีการวางแผนการตรวจสอบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ความเสี่ยงขององค์กร และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งมีการสื่อสารผลการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ผู้ศึกษาพบข้อบกพร่องบางประการ ซึ่งสรุปรายละเอียดข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะไว้ในบทที่ 5 ของการศึกษาอิสระเล่มนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ที่สนใจนาไปพิจารณาในการยกระดับคุณภาพงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับตามกรอบโครงสร้างการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในที่เป็นสากลมากยิ่งขึ้น
The purpose of this an independent study aims to study and assess quality audit of Internal Audit Department of an insurance company. The study applied evaluation from Quality Assessment Manual 2017: Internal Professional Practice Framework (IPPF) Aligned as material so as to draw an analogy between International Standard for the Professional Practices of Internal Auditing and suggest improving and developing the quality of internal audit activity. The quality assessment was provided by means of interview, observation, and review evidence for 4 segments: 1) Internal Audit Governance 2) Internal Audit Staff 3) internal Audit Management and 4) Internal Audit Process. The result shows that overall quality assessment of Internal Audit Department for the year 2018 is a good level. Internal Audit Department operates in compliance with International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing and Code of ethics. The department performs both assurance and consulting services with independent and objectivity to comply with purpose, authority, and responsibility. Internal auditors have competency and improve themselves constantly. Considering the company’s objective, strategy, risk, and expected by stakeholders have great importance for audit plan as well as the results of works are communicated properly. Notwithstanding, I found some deficiencies, which have been concluded details and recommendations in Chapter 5 in order to prove useful for enhancing internal audit quality to correspond with Internal Professional Practice Framework (IPPF).


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project60820162LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram