Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

TitleThe construction of images of Vietnam in contemporary Thai writing / Tran Cam Tu = การประกอบสร้างภาพลักษณ์ของ เวียดนาม ในงานเขียนร่วมสมัยของไทย / เจิ่น เกิ๋ม ตู๊
Imprint 2018
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/61265
Descript viii, 252 pages

SUMMARY

This dissertation aims to examine the images of Vietnam portrayed in contemporary Thai writings (1990s-2015) and to analyse the construction of such images. Document research, textual analysis and interview reveal three outstanding images of Vietnam: (1) “Vietnam is a country of wars”, which is initially constructed from old impressions about the Vietnam War of the Thai writers then are soon replaced by their first-hand experience in Vietnam with new aspects of the serious consequences of the wars as well as post-war struggles. (2) Next, Vietnam is in transition to modernity and integration, which is represented by the romanticised traditionality that has difficulty finding a stance in a globalised world, and on the other hand, the active, rapid process of economic development, socio-cultural changes, adjustment of views and policies. (3) Last, Vietnamese people are fighters that can keep their spirit strong both in the wartime and in the present.Compared with previous periods of time, the contemporary images of Vietnam are no longer affected by the nationalist mindset of the Early Rattanakosin Era and the Cold War Era. Within the contemporary period, the images also have dynamics as a result of a number of factors including the new context of eased atmosphere and warm relations since the early 1990s, the participation of more varied stakeholders in the image construction, and the first-hand experience and the sources of data the Thai writers get during their travels. In general, contemporary Thai writings bring a better understanding of Vietnam and Vietnamese people, as well as reveal Thai perspectives on Vietnam and their own country
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาการนำเสนอภาพของเวียดนามในงานเขียนร่วมสมัยของไทยระหว่าง ค.ศ.1990 ถึง ค.ศ.2015 และวิเคราะห์การประกอบสร้างภาพเหล่านี้  จากการศึกษาเอกสาร การวิเคราะห์ตัวบทและการสัมภาษณ์ พบการนำเสนอภาพเวียดนามมีลักษณะดังนี้ (1) ภาพเวียดนามที่เกี่ยวข้องกับสงคราม แม้ถูกประกอบสร้างขึ้นจากความทรงจำเก่าของนักเขียนเกี่ยวกับสงครามเวียดนาม แต่ถูกแทนที่ด้วยสิ่งที่นักเขียนประสบพบเห็นในเวียดนาม เช่น ผลร้ายของสงครามและภาพชีวิตผู้คนหลังสงครามยุติลง (2) ภาพเวียดนามที่กำลังเปลี่ยนแปลงหลังเปิดประเทศ ได้รับการนำเสนอผ่านภาพวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่ต้องต่อสู้เพื่อดำรงอยู่ในกระแสโลกาภิวัตน์ และอีกด้านหนึ่งคือภาพการพัฒนาเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนนโยบายและมุมมองของเวียดนาม  (3) สุดท้ายคือภาพคนเวียดนามที่มีความเป็นนักสู้ทั้งในยุคสงครามและยุคการสร้างชาติสร้างชีวิตใหม่ในปัจจุบันภาพของเวียดนามในงานเขียนร่วมสมัยของไทยได้เปลี่ยนไปจากภาพเดิมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นและในยุคสงครามเย็น ซึ่งล้วนอยู่ภายใต้อิทธิพลของกรอบความคิดแบบชาตินิยม  ภาพเวียดนามในงานเขียนร่วมสมัยมีความเป็นพลวัตและถูกประกอบสร้างจากปัจจัยต่าง ๆ หลายปัจจัยเช่น จากบริบทของโลกและภูมิภาค รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดำเนินไปในทิศทางที่ดี และจากผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการประกอบสร้างภาพของประเทศเพื่อนบ้านมีความหลากหลายมากขึ้น  อีกทั้งนักเขียนเองต่างได้เดินทางไปหาข้อมูลและประสบการณ์ตรงในประเทศเวียดนามก่อนผลิตงานเขียน  ปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวทำให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นและการรับรู้ใหม่ของไทยที่ต่อประเทศเวียดนามและชาวเวียดนาม ในขณะเดียวกันงานเขียนร่วมสมัยของไทยเกี่ยวกับเวียดนามยังแสดงให้เห็นถึงมุมมองของคนไทยที่มีต่อประเทศเวียดนามและประเทศของตนเองด้วย


Vietnam -- Foreign relations -- Thailand Thailand -- Foreign relations -- Vietnam Thai literature เวียดนาม -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- เวียดนาม วรรณกรรมไทย ปริญญาดุษฎีบัณฑิต



Location



Office of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram