Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

TitleHormone metabolism and signaling in plants / Jiayang Li, Chuanyou Li, Steven M. Smith
ImprintLondon, United Kingdom : Academic Press, an imprint of Elsevier, [2017]
Descript xviii, 597 pages : illustrations (chiefly color) ; 23 cm

CONTENT

Hormone function in plants / Steven M. Smith, Chuanyou Li and Jiayang Li -- Auxins / Zhaoyun Jiang, Jiayang Li and Li-Jia Qu -- Cytokinins / Jian Feng, Yiting Shi, Shuhua Yang and Jianru Zuo -- Gibberellins / Xiuhua Gao, Yingying Zhang, Zuhua He and Xiangdong Fu -- Abscisic acid / Jigang Li, Yaorong Wu, Qi Xie and Zhizhong Gong -- Ethylene / Dongdong Hao, Xiangzhong Sun, Biao Ma, Jin-Song Zhang and Hongwei Guo -- Jasmonates / Qingzhe Zhai, Chun Yan, Lin Li, Daoxin Xie and Chuanyou Li -- Salicylic acid / Jing Bo Jin, Bin Cai and Jian-Min Zhou -- Brassinosteroids/ Haijiao Wang, Zhuoyun Wei, Jia Li and Xuelu Wang -- Strigolactones / Bing Wang, Yonghong Wang and Jiayang Li -- Peptide hormones / Xiu-Fen Song, Shi-Chao Ren and Chun-Ming Liu -- Plant hormones and stem cells / Zhi Juan Cheng, Baoshuan Shang, Xian Sheng Zhang and Yuxin Hu -- Phytohormonal quantification based on biological principles / Yi Su, Shitou Xia, Ruozhong Wang and Langtao Xiao -- Quantitative analysis of plant hormones based on LC-MS/MS / Jinfang Chu, Shuang Fang, Peiyong Xin, Zhenpeng Guo and Yi Chen


Plant hormones Plant cellular signal transduction

LOCATIONCALL#STATUS
Science LibraryQK898.H67 H768l 2017CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram