Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleวิวัฒนาการความผิดทางเพศ :ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายไทยกับกฎหมายอิสลาม
Author ชนินดา พูลศิลป์
Imprint 2559
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/54987
Descript-

SUMMARY

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบฐานความผิดเกี่ยวกับเพศระหว่างกฎหมายไทยกับกฎหมายอิสลาม เนื่องจากอาชญากรรมทางเพศเป็นอาชญากรรมหนึ่งของประเทศไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เริ่มมีความสนใจและตระหนักถึงปัญหาจากการกระทำความผิดฐานนี้มากยิ่งขึ้น โดยมีความเห็นว่าสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยไม่สามารถแก้ไขหรือป้องกันสังคมจากอาชญากรรมประเภทนี้ได้เนื่องมาจากความร้ายแรงของรูปแบบการลงโทษของประเทศไทยต่อการกระทำความผิดฐานเหล่านี้ และมีความเห็นว่าประเทศไทยควรที่จะเพิ่มโทษให้หนักขึ้นเพราะรูปแบบของโทษที่บังคับใช้ในปัจจุบันได้แก่โทษจำคุกและโทษปรับ เว้นแต่กรณีที่การกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้เสียหายถึงแก่ความตาย จึงจะลงโทษด้วยการประหารชีวิต ในขณะที่กฎหมายบางประเทศหรือบางระบบบัญญัติให้สามารถลงโทษด้วยวิธีประหารชีวิตได้ แม้ผู้เสียหายไม่ถึงแก่ความตายก็ตามซึ่งได้แก่กฎหมายอิสลาม จากการศึกษาพบว่าการกระทำความผิดทางเพศทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายอิสลามต่างมีวิวัฒนาการที่ยาวนานและพัฒนามาจากแนวความคิดทางด้านศาสนาเหมือนกัน โดยในอดีตนั้นจะพบว่าแนวความคิดของฐานความผิด ทั้งแนวความคิดและทฤษฎีการลงโทษนั้นมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน แต่เนื่องจากวิวัฒนาการของแนวความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและสังคม จึงทำให้ฐานความผิดและรูปแบบการลงโทษรวมทั้งความรุนแรงของการกำหนดโทษของทั้งสองระบบแตกต่างกัน ดังนั้นจึงเห็นว่าการที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงโทษของประเทศไทยให้มีความรุนแรงขึ้นนั้น ประการสำคัญคือจะต้องเข้าใจแนวความคิดของกฎหมายในเรื่องดังกล่าวเพื่อกำหนดรูปแบบการลงโทษให้สอดคล้องกับสังคมนั้นๆ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเน้นการศึกษาในเรื่องวิวัฒนาการและปรัชญาแนวความคิดของการบัญญัติความผิดทางเพศโดยเฉพาะความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราและฐานกระทำอนาจาร รวมทั้งศึกษาถึงกฎหมายของต่างประเทศที่บังคับใช้กฎหมายอิสลามในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อที่จะทำให้สามารถเข้าใจแนวความคิดของประเทศไทยและก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับความผิดทางเพศตามกฎหมายอิสลาม
The objective of this research was to study and compare sexual related offenses between Thai law and Islamic law (Sharia Law). This is because sexual related crime is one of the crimes that are gradually increasing in Thailand. Some people deem it is necessary for Thailand to increase the severity of penalty for this type of crime, besides the currently modes of penalty for this crime, which are imprisonment and fine. The only exception is for the case where the rape victim was murder, where the offender may face death penalty. Meanwhile, in some other countries or other systems of law, death penalty is an available option even the victim is not dead; one of which is of the Islamic Law. In the past, the fundamental concepts of this offence, both the concept of the offence and the theory for punishing, were closely similar because both evolved from religious-based concept. However, pertaining to revolutionary of idea, the offense and penalty for this type of crime of both law systems are now significantly different. Therefore, in order to increase the severity of Thai law’s penalty for this crime, the most important requirement is thorough understanding of law’s concept. This thesis focused on studying of the law evolution and the underlying philosophy for setting up penalty for sexual related offence, especially, penalty for rape and for sexual assault; as well as studying of foreign laws, in countries where Islamic Law are in effect in the present day. In order to gain an insight in the concept of Thailand, as well as to create new knowledge on sexual related offences, in accordance with Islamic Law
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram