Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการศึกษาการพัฒนาเกมบน Framework Cocos2d
Author รำแพน เอี่ยมสอาด
Imprint 2559
Descript 70 แผ่น, ตาราง

SUMMARY

เกมเป็นหนึ่งในสื่อให้ความบันเทิงที่ในปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนรูปแบบไปอย่างสิ้นเชิง จาก Console Game, PC Game สู่ Mobile Game เป็นผลมาจากจานวนของผู้ใช้ Smart phone นั้นมีมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด ทาให้ ธุรกิจ Mobile Game นั้นขยายอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มที่จะขึ้นนาธุรกิจ Console Game และ Platform อื่นๆ ด้วยเหตุนี้เองทาให้มีนักพัฒนาเกมทั้งมืออาชีพและนักพัฒนาเกมอิสระก้าวเข้ามาสู่วงการธุรกิจ Mobile Game นี้ ในขณะเดียวกัน เครื่องมืออานวยความสะดวกในการพัฒนาเกมอย่าง Framework ก็ถูกพัฒนาขึ้นเช่นกัน Cocos2d เป็นหนึ่งใน Game Framework ที่ใช้พัฒนาเกมสาหรับทุก Platform ไม่ว่าจะเป็น iOS, Android และ Windows Phone ด้วยคุณสมบัติเด่นที่ไม่ซับซ้อน เหมาะสาหรับการสร้างเกม 2D และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ ใช้งาน
อีกทั้งยังเป็น Open Source ทาให้มีการพัฒนาต่อยอดจากผู้ใช้ทั้งการแก้ไข Bug และเพิ่มส่วนเสริมหรือ Extensions ที่เป็นประโยชน์มากมาย โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาเกมด้วย Cocos2d Framework และนาความรู้ทีไ่ด้จากการ ศึกษามาประยุกต์โดยการทดลองพัฒนาเกมตัวอย่าง โดยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารออนไลน์ที่จัดทาโดยผู้พัฒนา Framework และบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้เข้าใจถึงหลักพื้นฐานและการใช้งาน Framework ผู้จัดทาได้ ทดลองพัฒนาเกมโดยใช้ Cocos2d-x ที่เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของ Cocos2d Family ในการพัฒนา
เนื่องจากภาษาที่ ใช้ในการพัฒนาคือ C++ และ Platform ที่ต้องการทดสอบซึ่งก็คือ iOS Device Cocos2d-x จึงเหมาะสมที่สุด ใน ระหว่างการศึกษาได้ทดลองติดตั้ง Framework บน Xcode IDE และทดสอบการใช้คาสั่งของ Framework ตามคู่มือ Programmers Guide จากผู้พัฒนา Framework และหลังจากเข้าใจหลักการและพื้นฐานของ Framework จึงได้ พัฒนาเกมตามเกมโปรเจคตั้งต้นคือ Doodle Jump โดยใช้ Cocos2d-x Framework ในการศึกษาครั้งนี้ ทาให้ผู้จัดทาสามารถนาความรู้และประสบการณ์จากการทดลองสร้างเกมบน Cocos2d-x Framework ไปประยุกต์กับการพัฒนาเกมสาหรับ Platform ต่างๆ ได้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานชิ้นนี้จะสามารถใช้เป็นแนวทางสาหรับผู้ที่สนใจการสร้างเกมด้วย Cocos2d Framework


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project56420830LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram