Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจบริการ Stylist ส่วนตัวสำหรับสุภาพสตรี / สุรัสวดี เกตุทัต=Business Plan of Stylist Service for Women
AuthorSurassawadee Katetud
Imprint 2559
Descript ก-ฌ :183 หน้า, ตาราง

SUMMARY

“การแต่งกายที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพและสะท้อนตัวตน” เป็นตัวส่งเสริมให้ผู้หญิงมีความมั่นใจในภาพลักษณ์ของตน ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและความสามารถในการทำงาน บริการให้คำปรึกษาแนะนำการแต่งเครื่องแต่งกาย โดยบริษัท บีมี เดอะไสตล์ลิสต์ จำกัด จึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้หญิงที่มีความต้องการผู้ช่วยส่วนตัวสำหรับการดูแลการแต่งกายของตน จากการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคถึงความต้องการรูปแบบบริการให้คำแนะนำการแต่งเครื่องแต่งกาย ผู้ศึกษาจึงได้นำเสนอรูปแบบบริการแก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นสุภาพสตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งที่เป็นผู้ที่ชื่นชอบการแต่งกายแต่ไม่ค่อยมีเวลา ทำให้อาจจะให้ความสำคัญกับการแต่งกายน้อยลงไปหรือขาดความมั่นใจในการแต่งกายของตนเองบ้าง
กับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการที่จะเฉิดฉายในเหตุการณ์สำคัญของชีวิต ด้วยบริการผ่านช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น รวมถึงที่สตูดิโอ ซึ่งจะมีการแนะนำเครื่องแต่งกายสไตล์ต่างๆ ทั้งที่มีอยู่ทั่วไปและจากการโฆษณาให้แก่พันธมิตรที่เป็นร้านค้าเสื้อผ้าออนไลน์ที่ร่วมลงโฆษณากับบริษัท การลงทุนในบริษัท บีมี เดอะสไตล์ลิสต์ จำกัด ต้องใช้เงินทุน 5,000,000 บาท ซึ่งเป็นเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 3,000,000 บาทและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 2,000,000 บาท โดยโครงการมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 4 ปี 7 เดือน มีมูลค่าโครงการปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 131,768,762 บาท มีอัตราผลตอบแทนเท่ากับร้อยละ 49.36 ซึ่งการดำเนินงานให้สามารถทำกำไรได้และเติบโตได้ในระยะยาวนั้นต้องอาศัยกลยุทธ์ต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกัน ทั้งกลยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์ทางการดำเนินงาน และกลยุทธ์ทางการเงิน
"Dressing in line with personality and self-reflection" encourages women to have confidence in their image. Affects the lifestyle and ability to work. Personal stylist services provided by Be Me the Stylist Co., Ltd. are an option for women who require a personal assistant for their dress code. Based on the study of consumer behavior and needs, the need for advice service in style and dressing, the researcher has presented the business model to the target group of ladies in Bangkok and its vicinities. the first one is fashion-lovers but rarely have time. This may make it less important to dress or lack confidence in their dress. and the another one who want to shine on the milestones of life. The services are available on websites and applications and including the studio
This service will advise more styles of costumes and from advertisement for partners who are online clothing stores. The investment in Be Me the Stylist Co., Ltd. requires 5,000,000 baht, which is a shareholder's investment of 3,000,000 baht and a long-term loan from a financial institution is 2,000,000 baht. The payback period is 4 years and 7 months. The net present value (NAV) of the project is 131,768,762 Baht with the IRR of 49.36%. The operation to be profitable and grow in the long term is based on the business conduction in a consistent manner, such as marketing strategies, operational strategy and financial strategy.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project58821729LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram