Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleตัวแปรที่มีผลต่อความเข้าใจสารสนเทศวิทัศน์
Author ฐิติพร พุฒสง่า
Imprint 2559
Descript i-vi : 88แผ่น, ตาราง

SUMMARY

ในปัจจุบันสื่อที่มีประสิทธิภาพในการนาเสนอข้อมูลทางสถิติ คือ กราฟ (Graph) ซึ่งได้รับการยอมรับและนิยมใช้อย่างแพร่หลายทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธุรกิจ การศึกษาและการสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะการนาเสนอในรูปแบบภาพ (Visualization) เป็นแนวคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยปรับมุมมองของคน โดยใช้ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface) เป็นตัวกลางในการนาเสนอ แต่หากยังไม่ทราบวิธีการสร้างกราฟที่ดี หรือการใช้เครื่องมือที่ไม่เหมาะสมในการสร้างกราฟทาให้เพิ่มปัญหาและสร้างความสับสนต่อผู้อ่านกราฟ การใช้รูปแบบกราฟที่ดีในการนาเสนอจึงมีความสาคัญในการช่วยให้ผู้อ่านกราฟสามารถแปลความหมายและเข้าใจได้ทันทีการวิจัยนี้ใช้กราฟวงกลมและกราฟโดนัทเป็นกราฟทดลอง โดยวิเคราะห์ความเข้าใจการอ่านกราฟที่ปรากฏบนจอภาพ ด้วยแบบทดสอบทั้งหมด 20 ข้อ
โดยให้หน่วยทดลองพิจารณากราฟในรูปแบบต่างๆ ทั้งหมด 24 รูปแบบ ว่าในลักษณะใดของ (1) ประเภทของข้อมูล (2) ประเภทของกราฟ (3) จานวนตัวแปร (4) ลักษณะการแสดงตัวเลข ก่อให้เกิดความสามารถในการทาความเข้าใจในการอ่านกราฟได้มากกว่ากัน ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบของกราฟวงกลมและกราฟโดนัทที่นาไปใช้งานแล้วเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คือ (1) ประเภทของข้อมูลจริงหรือข้อมูลสัดส่วน (2) กราฟวงกลม (3) จานวนตัวแปร 2 ตัว (4) ลักษณะการแสดงตัวเลขเป็นเลขอารบิก ซึ่งจากการวิจัยนี้สามารถนาไปพัฒนาสร้างกราฟให้มีรูปแบบที่เอื้อต่อความเข้าใจผู้อ่านกราฟได้เป็นอย่างดี ทาให้เกิดการสร้างสื่อนาเสนอที่มีประสิทธิภาพ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project56420336LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram