Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleสัมพันธ์ไฟฟ้าลาว-ไทย สายใยแห่งมิตรภาพที่ยั่งยืน
Author การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
Imprintกรุงเทพฯ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2560
Descript 400 หน้า : ภาพประกอบสี ; 27 ซม

SUMMARY

หนังสือประวัติศาสตร์ “สัมพันธ์ไฟฟ้าลาว-ไทย สายใยแห่งมิตรภาพที่ยั่งยืน” บอกเล่าเรื่องราวแต่ละช่วงเวลา ตั้งแต่ช่วงแรกเริ่มความสัมพันธ์ ต่อเนื่องมาช่วงผลักดัน จนก้าวสู่ช่วงสานต่ออย่างยั่งยืน ตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการร่วมกันมา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งสอง รวมถึงผู้อ่านทั่วไป ได้เข้าใจถึงความเป็นมาและเจตจำนงในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ดังกล่าวอย่างแน่นแฟ้น เพื่อให้การผลิตและพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของทั้งสององค์กรมีความมั่นคงและต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐ อันจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันในอนาคต -- คำนำ


CONTENT

ลำดับเหตุการณ์ความสัมพันธ์ไฟฟ้า ลาว-ไทย จากอดีตถึงปัจจุบัน -- ความสัมพันธ์ของล้านนา-ล้านช้าง ภาษาและวัฒนธรรมที่เชื่อมถึงกัน -- ก้าวแรกสู่ความสว่างไสว -- สายใยเชื่อมสองฝั่งโขง ช่วงเริ่มต้น (พ.ศ.2509-2534) -- มานะ อดทน ช่วงผลักดัน (พ.ศ.2534-2544) -- สานต่อความสัมพันธ์ ช่วงเติบโต (พ.ศ.2544-ปัจจุบัน) -- จับมือรับงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำงึม 2 สปป.ลาว -- ตอบสนองการเพิ่มศักยภาพด้วยการศึกษา -- แสงสว่างที่ไม่มีวันดับ -- มิตรภาพบ่มีวันมอด


ความช่วยเหลือทางเทคนิค การผลิตพลังงานไฟฟ้า -- ลาว -- ประวัติ การผลิตพลังงานไฟฟ้า -- ความร่วมมือระหว่างประเทศ ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ลาว ลาว -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)333.7932 ส612 2560CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)333.7932 ส612 2560CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request




Location



Office of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram