Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleตำราหู คอ จมูก สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป
Author บรรณาธิการ, พิชิต สิทธิไตรย์ [และคนอื่นๆ 3 คน]
Imprintเชียงใหม่ : ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
Edition พิมพ์ครั้งที่ 4 (ฉบับปรับปรุง)
Descript ฑ, 566 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ), แผนภูมิ ; 21 ซม

CONTENT

หมวดที่ 1. หู คอ จมูกทั่วไป (General ENT) -- กายวิภาคของ หู คอ จมูกและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก -- การตรวจร่างกายผู้ป่วยทางหู คอ จมูก -- ภาวะหยุดหายใจขณะหลับในผู้ใหญ่ -- สิ่งแปลกปลอมใน หู คอ จมูก -- การบำบัดเสียงผิดปกติ -- การใช้ยาทาง หู คอ จมูก ในหญิงตั้งครรภ์ -- ภาพถ่ายทางรังสีทางหู คอ จมูก พื้นฐานที่ใช้บ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไป -- หมวดที่ 2. ศีรษะและคอ (Head and neck) -- อาการเจ็ยคอ -- เสียงแหบ -- กลืนลำบาก -- ก้อนที่ตอในผู้ใหญ่ -- ทางเดินหายใจช่วงบนอุดกั้น -- การเจาะคอ -- ก้อนที่ไทรอยด์ -- โรคของต่อมน้ำลาย -- มะเร็งศีรษะและคอ -- การติดเชื้อที่คอส่วนลึก -- บาดเจ็บของกล่องเสียง -- หมวดที่ 3. หูและโสตสัมผัสวิทยา (Otology and audiology) -- การซักประวัติผู้ป่วยโรคหูโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง -- การสูญเสียการได้ยินและเสียงรบกวนในหู -- เวียนศีรษะหมุน -- อัมพาตใบหน้า -- โรคของหูชั้นนอก -- หูชั้นกลางอักเสบ -- การบาดเจ็บต่อหูและกระดูกเทมปอราล -- การสูญเสียการได้ยินจากเสียงดังและการบาดเจ็บ -- โสตสัมผัสวิทยาสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป -- การฟื้นฟูการได้ยิน -- การฟื้นฟูสมรรถภาพการทรงตัว -- การเลือกใช้ยาหยอดหู -- หมวดที่ 4. จมูกและไซนัส (Nose and paranasal sinuses) -- คัดจมูก -- การรับกลิ่นผิดปกติ -- เยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ -- เยื่อจมูกและไซนัสอักเสบในผู้ใหญ่ -- เลือดกำเดาไหล -- ภาวะหยุดหายใจขณะหลับในเด็ก -- เยื่อจมูกและไซนัสอักเสบในเด็ก -- ก้อนที่คอในเด็ก -- พูดช้า -- ภาคผนวก: การซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วยทางหู คอ จมูก


Otolaryngologic Diseases -- diagnosis Otolaryngologic Diseases -- therapy โสต ศอ นาสิก หูคอจมูก โรค

LOCATIONCALL#STATUS
Medicine LibraryWV140 มช762ต 2560Recently returned
Medicine LibraryWV140 มช762ต 2560CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram