Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleโครงการศึกษาวิจัยบทบาทของการเคหะแห่งชาติในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ยากจนในชนบท : รายงานฉบับสมบูรณ์
Author โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เสนอต่อ การเคหะแห่งชาติ
Imprintกรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2558
Descript 293 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 29 ซม

CONTENT

วรรณกรรมปริทัศน์และหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับผู้ยากจน -- กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษาปัญหาของผู้ยากจนในชนบท -- ผลการศึกษาความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้ยากจนในชนบท -- กรอบแนวคิดในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการเลือกพื้นที่นำร่อง -- โครงการนำร่อง : การพัฒนาที่อยู่อาศัยในตำบลไทยสามัคคี -- บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย


คนจน -- ที่อยู่อาศัย คนจนในชนบท การพัฒนาที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย -- การออกแบบและการสร้าง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)363.59 ค962 2558CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram