Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleเส้นด้าย ลายผ้า ภูมิปัญญาไตลื้อ เล่ม 1
Author วิชุลดา มาตันบุญ
Imprintเชียงใหม่ : ศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ไทในล้านนา และกลุ่มศึกษาปัญหาสังคม สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript (ฉ), 129 หน้า : ภาพประกอบสี ; 27 ซม

CONTENT

อัตลักษณ์บนความหลากหลายของชาติพันธุ์ -- ซิ่นที่เริ่มจะสูญหายไปจากชุมชนไทลื้อ -- ภูมิปัญญาการทอผ้าสัมพันธ์กับบริบทของชุมชนและสังคม -- รายชื่อผู้ให้ข้อมูล


ลายผ้า ผ้าไท ผ้าไหม -- ไทย การทอผ้า -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)746.14 ว557ส ล.1 2560CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram