Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนกลยุทธ์เส้นทางบินภายในประเทศ บริษัทการบินไทย จำกัด / สิรภพ จตุรพรอนันต์ =Strategic plan for domestics flights of Thai Airways international public
AuthorSirapop Jaturapornanun
Imprint 2559
Descript ก-ฒ : 196 หน้า, ตาราง

SUMMARY

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจด้านการบินพาณิชย์ที่ให้บริการแบบ Premium-Full Service ในเส้นทางบินทั้งภายในและระหว่างประเทศ โดยมีในฐานะสายการบินแห่งชาติ และเป็นความภูมิใจของคนไทยมาอย่างยาวนาน อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในอุตสหกรรมได้ทวีความรุนแรงจากการเพิ่มขึ้นของสายการบินต้นทุนต่ำภายในประเทศ และปัจจัยอื่นๆ ส่งผลให้การบินไทยไม่อาจแข่งขันทางด้านราคากับสายการบินอื่นได้ และทำให้การบินไทยต้องปรับลดเที่ยวบินภายในประเทศลงจนเหลือเพียง 4 เส้นทางได้แก่ เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี่ และเกาะสมุย เท่านั้นโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของบริษัท วิเคราะห์ความน่าสนใจของอุตสาหกรรม วิเคราะห์คู่แข่ง จุดแข็งจุดอ่อน และวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า เพื่อจัดทำเป็นแผนกลยุทธ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อสร้างความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และการบริการให้กับลูกค้า เพิ่มความขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ทำให้อุตสาหกรรมการบินภายในประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี การเมืองที่มีเสถียรภาพมากขึ้น พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนมาใช้การโดยสารด้วยเครื่องบินมากขึ้นเพราะมีราคาค่าโดยสารถูกลง อย่างไรก็ตามปัจจัยที่ลูกค้าพิจารณาอันดับแรก คือราคาบัตรโดยสาร ซึ่งการบินไทยไม่สามารถแข่งขันทางด้านราคาได้เนื่องจากเป็นสายการบินที่ให้บริการแบบ Premium-Full Service ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงเลือกใช้กลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างทางด้านคุณภาพของการให้บริการซึ่งเป็นจุดแข็งของการบินไทย และใช้กลยุทธ์การตั้งราคาให้มีความคุ้มค่า ประกอบกับใช้การตลาดแบบบูรณาการ เพื่อเพิ่มการรับรู้แก่ลูกค้าถึงความใส่ใจในการให้บริการและเจตนารมย์ของสายการบินที่ยังคง “รักคุณเท่าฟ้า” ไม่เคยเปลี่ยนไปจากในอดีต จะสามารถทำให้การบินไทยสามารถแข่งขันในธุรกิจเส้นทางบินภายในประเทศได้เป็นอย่างดี
Thai Airways International Public Company Limited (THAI) is the national airline operating in domestic and international commerial avation with national pride and a long history company. However, the competition among this industry has intensified due to the rise of domestic Low-Cost Airlines and other factors. As a result, THAI could not compete on price with other airlines. As a result, THAI reduced domestic flights to only 4 routes, including Chiang Mai, Phuket, Krabi and Koh Samui. This independent study explores the THAI's internal and external environment, analyzes the attractiveness of the industry, finds strengths and weaknesses of the company as well as analyze customer behavior, for developing a strategic plan.
The objective is to create the organization's strategy in order to satisfy the customers and gain competitive advantage of the company to grow steadily and sustainably.Thailand's domestic airline business grows continously, as the rise of tourists in each year, political stability and the change of consumers behavior response to the increasing number of Low-Cost Airline. However, the ticket price is the primary factor that influences consumer purchase decisions which is not THAI competitive advantage. Therefore, the study purposes the differentiate strategy in quality and service, use a Value based pricing strategy, combined with integrated marketing to increase the awareness of the customers about the intentions of the airline, "Smooth as Silk", has never been changed from the past. These will lead the company to be the successful airline in Thailand domestic industry.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project58821100LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram