Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจอาหารเช้าพร้อมดื่มบรรจุกล่องแบบยูเอชที (Liquid Breakfast) / สาวิตรี จุลพันธ์ =Business Plan of Liquid Breakfast
AuthorSavitree Julpun
Imprint 2559
Descript ก-ฐ : 129 หน้า, ตาราง

SUMMARY

เนื่องจากการใช้ชีวิตในปัจจุบันของผู้ที่อาศัยและทำงานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ และอยู่ในสังคมที่แวดล้อมไปด้วยการแข่งขัน ทำให้วิถีการรับประทานอาหารเช้าเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีเวลาในการรับประทานอาหารที่ลดลง ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าพร้อมดื่มบรรจุกล่องแบบยูเอชที (Liquid Breakfast) จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นทางเลือกในการรับประทานอาหารเช้า แม้ต้องเผชิญกับความเร่งรีบ เนื่องจากสามารถรับประทานได้ง่าย อิ่มท้องนาน และยังเพิ่มประโยชน์ให้แก่ร่างกายโดยการเสริมโปรตีนและกากใยอาหารลงในผลิตภัณฑ์ โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ กลุ่มคนวัยทำงานอายุ 25 – 35 ปี ที่ประสบกับปัญหาในการไม่มีเวลารับประทานอาหารเช้า
เป้าหมายของธุรกิจนี้คือการสร้างความรู้จักผลิตภัณฑ์ในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และมีอัตราการเติบโตของธุรกิจร้อยละ 10 ต่อปี โดยมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การวางแผนทางการตลาด แผนการดำเนินงาน แผนการเงิน และวางแผนโครงสร้างองค์กร การวางแผนทางการตลาดนั้นจะเน้นการประชาสัมพันธ์ และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพต่อสุขภาพผู้บริโภค นอกจากนี้ยังมีช่องทางการจำหน่ายที่อยู่ใกล้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ส่วนแผนการดำเนินการผลิต เป็นการจ้างผลิตและมีการบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมต่อสถานประกอบการและคลังเก็บสินค้า ในการวางแผนการเงิน มีการประมาณการรายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำงบการเงิน และเมื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนพบว่า กิจการมีมูลค่าสุทธิ ณ สิ้นปีที่ 5 เท่ากับ 2,013,355 บาท มีอัตราผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากับ 64 % และมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 1 ปี 2 เดือน แสดงให้เห็นว่าธุรกิจนี้มีความน่าสนใจและคุ้มค่า่ในการลงทุน
According to the change of lifestyle in the city area, such as busy working or surrounding with competitive environment. It has made urban people have time for their breakfast less than before. Therefore, Liquid Breakfast has been made to be the solution for those people who doesn’t have time enough for breakfast. With essential nutrition, Protein and fiber, less steps to consume and support activities for long hours. The target customers would be people in age between 25 – 35 years old and have problems on time for breakfast. The objective of business plan is to build up the product to be known in target customers.
TAlso, to increase the growth rate of business, 10 percent per year, by external environment analysis, marketing plan, operation plan, financial plan and organization structure. Marketing plan would be focused on Public Relation with the quality of product. Moreover, the channel for product distribution is located in the business areawhere is near to the target group. For operation plan, Original Equipment Manufacturer, Inventory management and location are key factors in the business plan. However, there are forecasts on revenue, costs and expenses to estimate the Balance Sheet in Financial plan. As the analysis’s result, it was founded that the Net Present Value for 5-years-plan is 2,013,355 Baht and IRR is 64 percent. For payback period, only 1 year and 2 months for this business plan. Refer to the financial analysis, it could be summarized that this is a feasibility plan for investment.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project58821036LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram