Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์อากิโกะโอ้ตบาร์ / สนธยา โสดาวิชิต=Strategic Plan for Aki-ko Oat Bar
AuthorSontaya Sodawichit
Imprint 2559
Descript ก-ญ :109 หน้า, ตาราง

SUMMARY

การจัดทำโครงการพิเศษฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อการสร้างแผนกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์อากิโกะโอ้ตบาร์ โดยทำการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน คู่แข่งขัน และได้ทำการวิจัยเพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์โอ้ตบาร์ นำผลที่ได้จากการวิเคราะห์และวิจัยมาใช้ในการวางกลยุทธ์ รวมถึงศึกษาการบริหารจัดการในด้านการนำเข้า การจัดส่งสินค้า ช่องทางการจัดจาหน่าย การดำเนินงาน การเงิน การตลาด เพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้
จากการศึกษาธุรกิจของโอ้ตบาร์ พบว่ามีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และจากผลการวิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อมภายในของอุตสาหกรรมโอ้ตบาร์ พบว่าผลิตภัณฑ์อากิโกะโอ้ตบาร์สามารถที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้การแข่งขันที่รุนแรงและเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดได้โดยโดยการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์เป็นขนมขบเคี้ยวที่ประโยชน์ต่อสุขภาพ รสชาติที่อร่อย รับประทานง่าย
ในราคาประหยัด ซึ่งถือว่าเป็นความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน โดยการทำกิจกรรมทางการตลาดในระยะแรกจะเน้นที่การสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายให้รู้จักและทราบถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกำหนดโครงสร้างองค์กร พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การพัฒนาบุคลากร และการวางแผนการลงทุนในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์และการประมาณการงบการเงิน แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และมีระยะเวลาในการคืนทุนและผลตอบแทนที่มากกว่าผลตอบแทนที่ต้องการอีกด้วย
The purpose of this special project is to create the strategic plan of Aki-ko Oat Bar, by analyzing all related competitors, external and internal factors. Furthermore, surveying methodology of research was conducted in order to study consumer behavior and their attitudes toward oat bar products. The finding will be implemented to conduct good strategic planning including import and logistics management, distribution, operation, financial and marketing management in order to set up appropriate business approach to meet objectives. According to the oat bar research finding, it can be clearly seen the potential of continuous sales growth of oat bar market.
The result of all related factors shows that Aki-ko Oat Bar will have capability to competitive in oat bar market by positioning itself to be snack bar for health, tasty, easy to eat at lower price. The strategy is to raise product awareness in customer perception along with product qualifications by setting up marketing activities. Moreover, the organization structure will be set up to manage, develop and increase the effectiveness of human resources and further investment. Lastly, the result of financial analysis shows that the company has capability to do the business, has acceptable payback period and earns the return which is higher than expected.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project58820923LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram