Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ดูแลเครื่องหนัง “โซลิแทร์” ของบริษัท แบมบิโน่ จำกัด / ปภาวี กังวาลพงศ์พันธุ์= Business Plan for Leather Care “Solitaire” of Bambino Co., Ltd.
AuthorPrapavee Kungwanpongpun
Imprint 2559
Descript ก-ญ :135 หน้า, ตาราง

SUMMARY

โครงการพิเศษฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการวางแผนธุรกิจสำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลเครื่องหนังแบรนด์ “โซลิแทร์” ของบริษัท แบมบิโน่ จำกัด โดยศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยภายในซึ่งเป็นพื้นฐานของบริษัทเอง และปัจจัยภายนอกได้แก่ สภาพแวดล้อมมหภาค การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม การวิเคราะห์คู่แข่งขัน การวิเคราะห์ลูกค้า และนำมาสรุปเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคทางธุรกิจ ซึ่งจากข้อมูลและผลการวิเคราะห์พบว่าอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ดูแลเครื่องหนังยังมีโอกาสที่จะเติบโตขยายตัวได้อีก เพราะปัจจัยส่งเสริมภายนอกจากความต้องการเครื่องหนังที่มากขึ้น
ประกอบกับการแข่งขันในอุตสาหกรรมปัจจุบันยังมีความรุนแรงต่ำ นอกจากนี้จากผลสำรวจแบบสอบถามผู้ใช้เครื่องหนังยังพบว่ามีกลุ่มผู้ใช้เครื่องหนังอีกจำนวนมากที่ไม่รู้วิธีการดูแลเครื่องหนังอย่างถูกวิธี ดังนั้น หากบริษัทวางกลยุทธ์และปฏิบัติตามได้อย่างเหมาะสม ก็จะสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ดูแลเครื่องหนังโซลิแทร์มีความได้เปรียบในการแข่งขันได้ ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดโดยระบุกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และวางตำแหน่งทางการตลาดที่ชัดเจน และกำหนดแผนกลยุทธ์สำหรับแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการสื่อสารทางการตลาด
ที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ นอกจากนี้ ผู้ศึกษาได้วางแผนกลยุทธ์ด้านการจัดการโดยเป้าหมายหลักคือการวางแผนการนำเข้าสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการ และสามารถบริหารการดำเนินงานให้เกิดต้นทุนรวมที่ต่ำที่สุด แผนกลยุทธ์ทั้งหมดถูกนำมาสะท้อนในรูปของแผนการเงิน เพื่อดูความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ผู้ศึกษาพบว่า หากปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ บริษัทจะสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 21 และมีกระแสเงินสดคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ 32.32 ล้านบาท ผู้ศึกษาจึงสรุปว่าแผนธุรกิจนี้สามารถทำได้จริง และสามารถสร้างความยั่งยืนให้บริษัทต่อไป
The purpose of this special project is to create a business plan for “Solitaire” leather care products of Bambino Co., Ltd. by studying and analyzing internal factors from the company background and external factors which are macro environment, five-force analysis, competitors’ analysis and customers’ analysis. All internal and external factors can be summarized into strengths, weaknesses, opportunities and threats. This industry is still able to grow due to the higher demand of leather products from external supporting factors including the low level of competition within the current industry. In addition, the survey results show that there are many people out there who do not know how to look after their leather products properly. If the company plans and drives strategies appropriately, the company would be able to gain a competitive edge over the competition.
Thus, the marketing strategies are planned by specifying target markets and setting positioning for “Solitaire” brand, including Marketing strategies – brand strategy, product strategy, price strategy, channel strategy and integrated communication marketing strategy to aim at the target customers. Moreover, operation strategies are the keys to effective resource management to be able to serve the forecast demand and to minimize total cost of sales. All planned strategies are formulated and reflected to the forecast financial statement to study the feasibility of the business. It was found that if these all strategies are achieved, the company will be able to generate the average return on equity of 21% and the net present value of discounted cash flow is 32.32 million Thai Baht. Therefore, it can then be concluded that the business plan is feasible and able to create sustainability to the company in the future.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project58819667LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram