Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจโรงแรมส่งเสริมสุขภาพและบำบัดอาการของโรคออฟฟิศซินโดรมและความเครียด;โรงแรมปรีติ / ธัชชาห์ อตมศิริกุล =Business Plan of Health for Life and Treatment of the Office’s Syndrome Diseases Hotel; Preeti Wellness&Activities Hotel
AuthorTathcha Atamasirikun
Imprint 2559
Descript ก-ฑ : 127หน้า, ตาราง

SUMMARY

แผนธุรกิจนี้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ของการธุรกิจโรงแรมส่งเสริมสุขภาพ บำบัดและบรรเทาอาการของโรคออฟฟิศซินโดรมและความเครียด การศึกษาครั้งนี้ประกอบไปด้วยการวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ วิเคราะห์คู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคทั้งระดับทุติยภูมิและระดับปฐมภูมิ โดยการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคแบบสัมภาษณ์เชิงลึกจำนวน 109 คนแล้วนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ เพื่อให้เข้าใจสภาพแวดล้อม การแข่งขันและความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ จากนั้นจึงวางแผนในการพัฒนาสินค้า และแนวทางในการดำเนินธุรกิจ แผนการตลาด แผนการผลิตและแผนการเงินให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกัน เพื่อให้ธุรกิจสามารถแข่งขันและเติบโตได้ในตลาดอย่างยั่งยื่น
โดยจากการศึกษาโรงแรมส่งเสริมสุขภาพในปัจจุบัน พบว่าโรงแรมส่งเสริมสุขภาพจะมีกลุ่มลูกค้าเปเมายอยู่ในระดับ Hi-End ที่เป็นผู้มีกำลังการใช้จ่ายที่สูง นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และเน้นเฉพาะด้านการออกกำลังการและอาหาร โดยทางโรงแรมได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่าง คือ บุคคลวัยทำงานทั่วไปที่ต้องการพักผ่อนทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ มีการนำเสนอกิจกรรมทั้งด้านสุขภาพ ด้านการบริการและด้านสันทนาการ ให้ผู้เข้าพักได้สามารถเลือกเข้าร่วมได้อย่างอิสระ จากการวิเคราะห์ตัวอย่างการลงทุนระยะเวลา 4 ปี และให้ปีที่ 4 เป็นปีที่มีผลการดำเนินการคงที่ไปโดยตลอด พบว่า ระยะเวลาการคือทุนจากธุรกิจนี้คือ 14.24 ปี IRR เท่ากับ -33.32% และมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ -31,173,623 โดยหากต้องการลงทุน อาจจะต้องทำการปรับเปลี่ยนแนวทางในการลงทุนในด้านสินทรัพย์ถาวรให้ลดลงียิ่งขึ้น การพัฒนาช่องทาง การตลาดเพื่อให้ช่องทางเหล่านั้นสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ผู้บริโภคเกิดการจดจำและรับรู้ แบรนด์รวมถึงสามารถขยายฐานลูกค้าใหม่และทำให้ด้านส่วนแบ่งทางการตลาดเติบโตขึ้นตาม เป้าหมาย
The purpose of this business plan is to study the feasibility of wellness hotel, which is a new hotel model for healing and relieving the symptoms of office syndrome and strain. This study consists of the analysis of business tendency, direct and indirect competitors and consumer behaviors in both primary and secondary level. Primary data is collected by conducting the interview of 109 peoples as to understand their environment, competition and demand of each consumer group. The primary data and secondary data will be used to develop efficient products and services, business model, marketing plan, production plan and financial plan as to be able to compete and grow up in the future.
From studying, the existing wellness hotels focus on high end customers and foreigners, who have high abilities to pay. Service provided also emphasizes on exercise and healthy foods. This study is focus on different target group by offering services to white collar workers who want to relax for both physical and mental. The wellness hotel proposes healthy and entertainment activities to all guests. In term of finance, from the study of investment analysis for 4 years, payback period of wellness hotel project is 14.24 years. IRR is -33.32% and NPV is -31,173,623THB. The project can be feasible by reducing investment funds.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project58819272LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram