Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนกลยุทธ์ธุรกิจบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / ณัฐวุฒิ วัชรานุรักษ์ =Strategic Business Plan for BAM (Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited)
AuthorNatthawut Watcharanurak
Imprint 2559
Descript ก-ฐ : 240 หน้า, ตาราง

SUMMARY

การจัดทำโครงการพิเศษฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแผนกลยุทธ์ธุรกิจบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งก่อตั้งมายาวนานเกือบ 20 ปี อย่างไรก็ตาม จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การแข่งขันมีความรุนแรงขึ้น จึงจำเป็นต้องสร้างแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่น ๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างกำไรได้อย่างยั่งยืน การจัดทำแผนกลยุทธ์นี้ ผู้ศึกษาได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอก ทั้งสภาพแวดล้อมมหภาค สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน คู่แข่ง และความน่าสนใจของอุตสาหกรรมบริหารสินทรัพย์ เพื่อหาโอกาสและอุปสรรคของธุรกิจนี้
รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อน สำหรับใช้ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ นอกจากนี้ผู้ศึกษายังได้ทำการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ ผ่านแบบสอบถาม เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้จากการทำวิจัยมาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ศึกษาเลือกกลยุทธ์การแข่งขันระดับองค์กร (Corporate level strategy) ใช้กลยุทธ์เติบโต (Growth strategy เพื่อสร้างความเจริญเติบโตของรายได้ กําไร สินทรัพย์ โดยมุ่งเน้นการเติบโตในอุตสาหกรรมที่บริษัทฯ.
เชี่ยวชาญ (Concentration strategy) และกลยุทธ์การแข่งขันระดับหน่วยธุรกิจ (Business level strategy) ใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างทั่วไป (ฺBroad differentiation strategy) เนื่องจากต้องการใช้เพื่อสร้างความแตกต่างในตลาดอสังหาริมทรัพย์ และยังคงควบคุมต้นทุนการดําเนินงานและต้นทุนสินค้า เพื่อให้ได้มาซึ่งโครงสร้างต้นทุนที่ต่ํา การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการทำการดำเนินธุรกิจและการบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ต่อไป โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า การรับรู้ในแบรนด์ และเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขันและมีกำไรอย่างยั่งยืน
The purpose of this independent study is to develop the strategic business plan of BAM (Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited) which has been in the market for almost 20 years. As the current environment has changed and competition in the industry has become more aggressive, it is necessary to develop strategic business strategies in order to compete with competitors in the market efficiently to have efficiency and the sustainable profitability. This strategic plan consists of the analysis of external macro environment, competitions and industry attractiveness, in order to evaluate the opportunities and threats.
The internal environment analysis is also included in order to evaluate the strengths and weaknesses that are useful for strategic planning. In addition, consumer research was conducted by questionnaire in order to understand consumer behavior and factors that have an impact on purchasing of real estate. The result from consumer research was used in strategic planning to increase its efficiency. Growth strategy and Broad differentiation strategy have been applied and can be used as business directions for Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited, to achieve company goals which are increasing customers’ satisfaction, brand awareness and sustainable competitive advantage and profitability.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project58819019LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram