Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจสำหรับบริการนวดแผนไทยเดลิเวอรีผ่านแอปพลิเคชัน “2U Massage” / เจริญชัย ดวงรัตนฉายา =Business Plan of Delivery Thai Massage via Application “2U Massage”
AuthorJaroenchai Duangrattanachaya
Imprint 2559
Descript ก-ฎ :145 หน้า, ตาราง

SUMMARY

การจัดทำโครงการพิเศษฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนธุรกิจให้กับบริการนวดแผนไทยเดลิเวอรีผ่านแอปพลิเคชัน ภายใต้ชื่อบริการ “2U Massage” โดยทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป คู่แข่ง และได้ทำการวิจัยเพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคในการนสวดแผนไทยจากกลุ่มตัวอย่างผ่านแบบสอบถาม และนำผลที่ได้จากการสำรวจมาวิเคราะห์และใช้วางกลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น การให้บริการ การดำเนินงานของบบริษัท การเงิน การตลาด เพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ ธุรกิจนวดแผนไทยแบบเดลิเวอรีผ่านแอปพลิเคชันนั้นมีความเป็นไปได้ เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพมากขึ้น และประสบปัญหาความเมื่อยล้าและความเครียดจากการทำงานรวมถึงไม่ค่อยมีเวลาในการทำกิจกรรมอื่นในแต่ละวันอันเนื่องมาจากเวลาที่ค่อนข้างจำกัด นอกจากนี้อุตสาหกรรมมีแนวโน้มการเติบโตมากขึ้นทุกปีทำให้ตลาดนี้ยังคงมีความน่าสนใจในการลงทุนอยู่
ซึ่งจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมนวดแผนไทยและสปาพบว่าการดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้การแข่งขันในระดับสูง การเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดโดยการวางตำแหน่งของผลิตภัณฑ์เป็นบริการนวดแผนไทยที่มีคุณภาพและสามารถอำนวยความสะดวกเพื่อตอบสนองปัญหาของผู้บริโภคที่ไม่มีเวลาได้อย่างดี ซึ่งเป็นความได้เปรียบเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยกิจกรรมทางการตลาดนั้นจะเน้นที่การสร้างการรับรู้กับผู้บริโภคให้รู้จักตราสินค้าและทราบถึงคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตามธุรกิจนี้มีทั้งคู่แข่งหลายราย เช่น สถานบริการนวดแผนไทยทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ที่กระจายตัวอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงหมอนวดและนักกายภาพบำบัดที่รับงานนวดนอกสถานที่ ถือเป็นคู่แข่งทางตรง ซึ่งอาจส่งผลต่อยอดขายและกำไรของบริษัทลดลงได้ ในด้านเงินลงทุนเริ่มแรกคือ 1,000,000 บาท และจากผลการวิเคราะห์และการประมาณการงบการเงิน แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจ มีระยะเวลาในการคืนทุน 3.05 ปี มูลค่าปัจจุบันสุทธิได้เท่ากับ 1,826,505.11 บาท และมีอัตราผลตอบแทนของโครงการเท่ากับ ร้อยละ 39 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าต้นทุนเงินทุนของกิจการ จึงสามารถสรุปได้ว่าแผนธุรกิจนี้เป็นไปได้
The purpose of this study was to prepare business plan and assess the financial feasibility of Thai massage delivery on application under the "2U Massage". This study utilized a various group survey in order to analyze competitive landscape and understand consumer behavior. Survey information used for designing marketing strategies and operational management. Thai massage delivery on application is likely to succeed as consumers are trending toward more health conscious and suit the convenient lifestyle.
Although competition is getting more intense given a fragmented market, the potential growth remains high. Marketing activities, service quality and brand awareness would offer the competitive advantage over competitors. Based on our projection with various set of assumptions, we found out that the payback period for Thai massage delivery on application is 3.05 years with internal rate of returns at 39%. As IRR is higher than weighted cost of capital, we confident that this project would be financially and economically feasible.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project58818454LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram