Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อพัฒนาการคิดและยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21
Author วัชรา เล่าเรียนดี, ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง และ อรพิณ ศิริสัมพันธ์
Imprintนครปฐม : เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป, 2560
Edition พิมพ์ครั้งที่ 12
Descript ก-ญ, 274 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม

CONTENT

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา -- การเรียนการสอนและการพัฒนาทักษะการคิด -- ประเภทของการคิด -- มโนทัศน์ของคำสำคัญในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อพัฒนาการคิด -- การพัฒนาการรู้คิด -- การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง -- การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ -- การพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ -- การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน -- เทคนิคการคิดแก้ปัญหาอนาคต -- การจัดการเรียนรู้ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ -- การนำทฤษฎีการสร้างความรู้สู่การปฏิบัติ -- การเรียนรู้แบบร่วมมือกัน -- รูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ -- ตัวอย่างการผสมผสานวิธีสอนและแนวคิด -- การออกแบบการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบสู่การปฏิบัติ -- การออกแบบรายวิชา -- การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ -- แนวทางการผลิตใบความรู้ ใบงาน และใบกิจกรรม -- รูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู้ -- ประโยชน์ของการทำแผนการจัดการเรียนรู้ -- การเขียนบันทึกสะท้อนคิดของครูหลังสอน


การเรียนแบบมีส่วนร่วม กิจกรรมการเรียนการสอน กลยุทธ์การเรียนรู้ learning educational development

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 96058CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)371.102 ว384ก 2560CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)371.102 ว384ก 2560DUE 29-10-20

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram