Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 9)
Author เรียบเรียงโดย อุดม เชยกีวงศ์
Imprintกรุงเทพฯ : แสงดาว, 2560
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 296 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

รัชกาลที่ 1 : พระราชประวัติ -- สร้างกรุงเทพมหานคร -- สถาปนาพระราชวงศ์ -- เศรษฐกิจ และการปกครอง -- การเก็บภาษีอากร -- กฎหมาย -- การสร้าง บูรณะและปฎิสังขรณ์วัด -- วรรณกรรม -- พุทธศาสนาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ -- ความสัมพันธ์กับหัวเมืองมอญ -- ความสัมพันธ์กับจีน -- การสงคราม -- การฟื้นฟูประเทศ -- รัชกาลที่ 2 : พระราชประวัติ -- การปกครอง -- เศรษฐกิจ -- การเก็บภาษีอากร -- บทบาทชาวจีนในประเทศไทย -- ลักษณะการเมือง -- พระราชกรณียกิจและเหตุการณ์สำคัญ -- เครื่องดนตรี -- ศิลปกรรม -- ฝาแฝด อิน-จัน -- รัชการที่ 3 : พระราชประวัติ -- การปกครอง -- การค้าและภาษีอากร -- การปราบอั้งยี่ -- พระอัจฉริยะด้านการต่างประเทศ -- การพิมพ์หนังสือไทย -- กวี และวรรณกรรม -- สถาปัตยกรรมและจิตรกรรม -- พุทธศาสนา -- ทรงเห็นแก่แผ่นดินจนวาระสุดท้าย -- รัชกาลที่ 4 : พระราชประวัติ -- ข้อมูลเบื้องต้น -- พระราชกรณียกิจและเหตุการณ์สำคัญ -- ดาราศาสตร์ -- เศรษฐกิจและการค้า -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- จิตรกรรม -- สถาปัตยกรรม -- กวีและวรรณกรรม -- ประกาศสำคัญต่างๆ -- ฟื้อฟูพระพุทธศาสนา -- ประชุมเลือกพระเจ้าแผ่นดิน -- รัชกาลที่ 5 : พระราชประวัติ -- พระราชภารกิจ -- พระราชกรณียกิจและเหตุการณ์สำคัญ -- ประกาศเลิกทาส -- การศึกษา -- การศาสนา -- การเศรษฐกิจ -- การภาษีอากร -- อนามัย และการสาธารณสุข -- การคมนาคม -- การปฎิรูปกฎหมายและศาล -- การป้องกันประเทศ -- การเสียดินแดน -- รัชกาลที่ 6 : พระราชประวัติ -- เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ -- กฎหมาย และการศาล -- สถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม -- เศรษฐกิจ -- การต่างประเทศ -- การคมนาคม -- การสาธารณสุข -- การศึกษา -- รัชกาลที่ 7 : พระราชประวัติ -- การศึกษา -- เสด็จกลับเมืองไทย -- การคองราชสมบัติ -- พระราชกรณียกิจ -- การสุขาภิบาล -- การคมนาคม -- การศาสนา -- การต่างประเทศ -- พระราชทานรัฐธรรมนูญ -- รัชกาลที่ 8 : พระราชประวัติ -- เสด็จกลับเมืองไทยครั้งแรก -- เหตุการณ์บ้านเมือง -- การศึกษา -- เสด็จกลับเมืองไทย ครั้งที่ 2 -- พระราชปณิธาน -- ปัญหาหลังสงครามและพระราชกรณียกิจ -- เสด็จศิริราชพยาบาล -- ประพาสสำเพ็ง -- พระราชทางรัฐธรรมนูญ -- เหตุการณ์สวรรคต -- รัชกาลที่ 9 : พระราชประวัติ -- โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ -- ธนาคารข้าว -- ฝนหลวง -- มูลนิธิชัยพัฒนา -- ทฤษฎีใหม่ -- เศรษฐกิจพอเพียง -- การแพทย์ และสาธารณสุข -- การทำนุบำรุงศาสนา -- ศิลปวัฒนธรรมการศึกษาที่เกี่ยวเนื่องในพระราชดำริ -- การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา -- การเมืองการปกครอง -- ทางเป็นศูนย์รวมของความสามัคคีและสมานฉันท์ -- ด้านความมั่นคงของชาติ -- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ


กษัตริย์และผู้ครองนคร -- ไทย -- ชีวประวัติ ราชวงศ์จักรี พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระ 2279-2352 นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระ 2330-2394 จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระ 2347-2411 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระ 2396-2453 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระ 2423-2468 ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระ 2436-2484 อานันทมหิดล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2468-2489 ภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2470-2559

LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library923.1593 อ785พ 2560CHECK SHELVES
Political Science Library923.1593 อ785พ 2560CHECK SHELVES
Political Science Library923.1593 อ785พ 2560CHECK SHELVES
Arts LibraryDS578 อ244พDUE 15-12-20

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram