Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนการตลาดสำหรับร้านกาแฟ Oakga / อัมพิกา ราชวิจิตร =Marketing Plan for Oakga Coffee Shop.
AuthorUmpika Rachvijit
Imprint 2559
Descript ก-ต : 215 แผ่น, ตาราง

SUMMARY

ร้านกาแฟ Oakga เปิดดำเนินการในปี พ.ศ. 2558 โดยได้จัดตั้งบริเวณข้างหน้าอาคารเรียนของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านกาแฟ Oakga คือเครื่องดื่มที่คุ้มค่ากับราคา บรรยากาศ การตกแต่งร้านและการบริการที่เป็นกันเองของพนักงาน อย่างไรก็ตามการดำเนินงานของร้านกาแฟ Oakga ที่ผ่านมายังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างเท่าที่ควร จึงเป็นที่มาของการจัดทำแผนการตลาดสำหรับร้านกาแฟ Oakga ฉบับนี้ การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อที่จะทำความเข้าใจความต้องการของนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเครื่องมือในการศึกษาและสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีต่อร้านกาแฟ Oakga ในปัจจุบัน ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกได้ถูกนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เพื่อเพิ่มการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์ร้านกาแฟ Oakga ให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5-10 รวมถึงเพื่อเพิ่มยอดขายร้านร้อยละ 25 ภายในปีการศึกษา พ.ศ. 2560 แผนการตลาดฉบับนี้มีการกำหนดตำแหน่งทางการตลาดของร้านกาแฟ Oakga ในการเป็นร้านกาแฟที่มีเครื่องดื่มและของว่างที่ความคุ้มค่าด้านราคา โดยใช้กลยุทธ์ในการเพิ่มเมนูเครื่องดื่มและของว่างให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งปรับเปลี่ยนการออกแบบและตกแต่งร้านเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความอบอุ่น เต็มไปด้วยความสุขและความเป็นกันเอง มีการเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายรูปแบบใหม่ๆ รวมถึงมีการสื่อสารทางการตลาดอย่างครบวงจร เพื่อสร้างการรับรู้ในกลุ่มผู้บริโภคและกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจใช้บริการทำให้ร้านกาแฟ Oakga เป็นหนึ่งในแบรนด์ร้านกาแฟที่อยู่ในใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและมีความจงรักภักดีกับแบรนด์
Located in front of Faculty of Education, Khon Kaen University, Oakga coffee shop has been operated since 2014 (B.E. 2557) with its uniqueness of friendly services and atmosphere with reasonable price, However Oakga coffee shop didn’t gain desirable popularity. The objective of this study is to develop the marketing plan of Oakga to increase brand awareness and sales volume in academic year of 2017. The first step of this study was to survey the needs of university students by using in-depth interview techniques in order to explore the attitude and behavior of the target customer towards Oakga coffee shop.
The customer insight gained from this research was used to develop more effective marketing strategies which expected to raise 5-10% of brand awareness of Oakga coffee shop as well as boost 25% of the sales volume within academic year of 2017. The market positioning of Oakga coffee shop as a coffee shop which served beverages and snacks at reasonable prices by providing various beverage and snack menus that can satisfies the target customers, changing design and decoration to be warm and cozy atmosphere, and finally adding new marketing channels as well as complete range of marketing communications to construct brand awareness and increase buying intention among the target customers. This marketing strategies can support Oakga coffee shop to be one of the coffee shop brand which was in the target customers’ mind and gained brand royalty.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project58821523LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram