Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนกลยุทธ์การตลาดแบรนด์เคียวโชน / อรุณรุ่ง ลิมปวัฒนสุข =Marketing plan for Kyochon brand
AuthorArunrung Limpawattanasuk
Imprint 2559
Descript ก-ด : 273 แผ่น, ตาราง

SUMMARY

ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย เป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะร้านอาหารประเภทเครือข่ายธุรกิจ หรือเชนร้านอาหาร ที่มีอัตราเติบโตโดดเด่นกว่าร้านอาหารทั่วๆไป เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน และปัจจัยเชิงบวกที่สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตาม ธุรกิจร้านอาหารยังต้องเผชิญกับภัยคุกคามด้านการลอกเลียนแบบได้ง่าย (Commoditization Threats) ประกอบกับความสามารถในการทำกำไรที่ไม่สูงมากนัก คู่แข่งขันในตลาดมีธรรมชาติในการแข่งขันที่เหมือนกัน รวมถึงภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน และอำนาจการต่อรองของลูกค้าที่สูงด้วยเช่นกัน ยิ่งทำให้เกิดภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในตลาด
จากสภาพตลาดในปัจจุบัน แบรนด์เคียวโชนจึงจำเป็นต้องเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันมากยิ่งขึ้น โดยได้ทำการวิจัยการตลาดเชิงปริมาณ และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวกับการรับประทานอาหารนอกบ้าน การรับประทานอาหารที่ร้านอาหารประเภทไก่ทอดเกาหลี และการรับประทานอาหารที่ร้านเคียวโชน โดยผลการวิจัย พบว่าแบรนด์เคียวโชนยังมีปัญหาหลักๆ ที่ต้องทำการแก้ไขอยู่ 3 ประเด็น คือ ด้านจำนวนสาขาและความสะดวกสบายในการเดินทางไปทานอาหารที่ร้าน ด้านความหลากหลายของเมนูอาหารภายในร้านที่น้อย และด้านการรับรู้ในแบรนด์เคียวโชนที่ยังไม่สูงมาก
แผนกลยุทธ์การตลาดฉบับนี้ จึงวางกลยุทธ์ให้กับแบรนด์เคียวโชน ในช่วงที่ตลาดกำลังเติบโต สำหรับแก้ไขปัญหาที่แบรนด์เคียวโชนเผชิญอยู่ เพื่อเพิ่มกำลังความสามารถทางการแข่งขันให้ทัดเทียมกับผู้นำตลาด โดยใช้กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์เพิ่มความหลากหลายของเมนูอาหาร ขยายสาขาให้พอทัดเทียม และใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ในแบรนด์เคียวโชนมากขึ้น พร้อมทั้งสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ โดยสร้างความลึกของอาหารในหมวดไก่ทอดเกาหลี และส่งมอบคุณค่าด้านต่างๆของแบรนด์เคียวโชนให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ เพื่อให้สามารถแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดมาจากผู้นำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนกับธุรกิจต่อไป
Restaurant industry in Thailand continually grow, in particular chain restaurant which has outstandingly grown more than general restaurants, because of change in current consumers’ behaviors and positive factors supporting the business growth. Nonetheless, the restaurant businesses continue being encountered with the commoditization threats, together with ability to generate not too much profit, and the same competitive nature of the competitors in the market, inclusive of threats from high substitution goods and bargaining power of customers, causing more severely competitive situation in the market.
According to current market situation, Kyochon brand must enhance its competitiveness, based upon quantitative marketing research using questionnaires as the tool to study the consumers’ behaviors on eating out, having a meal at Korean fried chicken restaurants, and Kyochon restaurant. According to the result of the research, the Kyochon brand continues having 3 principle problems, namely, on the number of branches and the convenience in going to the restaurant, on few menu varieties in the restaurant, and on not so high awareness of the Kyochon brand.This strategic marketing plan can be applied to the Kyochon brand during the market is in the growth stage to solve the problems as encountered by the Kyochon brand in order to increase competitiveness to rival the market leader, by using product strategy for developing menu varieties in the restaurant, enhancing the number of branches, and strategizing integrated marketing communications to increase brand awareness. Furthermore, to differentiate the brand to create competitive advantages to be able to vie market share for the business from the market leader, by developing product assortment in the destination category of Korean fried chicken, and delivering the Kyochon brand value to target customer in the efficient and sustainable manners.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project58821443LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram