Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนการตลาดน้ำผลไม้ปั่นเพื่อสุขภาพแบรนด์ Better You / อรกัญญา แพสถิตถาวร =Marketing Plan for blended fruit juice brand Better You.
AuthorOnkanya Paesathitthavorn
Imprint 2559
Descript ก-ค : 187 แผ่น, ตาราง

SUMMARY

ในปัจจุบันคนไทยยังมีอัตราการบริโภคน้ำผลไม้เฉลี่ยในจำนวนน้อย อย่างไรก็ตามกระแสสุขภาพที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคต่างก็หันมาดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น และมักเลือกรับประทานโดยคำนึงถึงคุณประโยชน์เป็นหลัก โดยกระแสดังกล่าวครอบคลุมถึงทุกเพศและทุกวัย ซึ่งผู้ศึกษาได้เล็งเห็นถึงโอกาสดังกล่าว จึงออกผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ปั่นเพื่อสุขภาพแบรนด์ Better You เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน แผนการตลาดน้ำผลไม้ปั่นเพื่อสุขภาพแบรนด์ Better You ซึ่งเป็นธุรกิจน้ำผลไม้ปั่นแท้ 100 เปอร์เซ็นบรรจุขวด แผนการตลาดนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในช่วงระยะเวลา 1 ปี โดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างการรับรู้ต่อแบรนด์ Better You รวมถึงสร้างยอดขายให้กับแบรนด์ เพื่อทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค และเพื่อจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครบถ้วนนั้น ทางแบรนด์ Better You จึงได้ทำวิจัยเพื่อหา “ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำผลไม้สดของผู้บริโภค” โดยเก็บรวบรวมข้อมูลแจกแบบสอบถามให้กับผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงอายุที่หลากหลาย เพื่อให้ แบรนด์สามารถที่จะวางกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนั้น ผู้ศึกษาได้นำมาใช้เพื่อวางตำแหน่งทางการตลาดที่มีทั้งความเป็นครอบครัว(homely) และความดูแลใส่ใจ(Care) รวมถึงนำมาใช้เพื่อพัฒนากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์นั้นBetter You จะเน้นให้ผลิตภัณฑ์มีสูตรที่หลากหลายและเน้นสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ โดยเพิ่มวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกาย และเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะทรงเหลี่ยมและแบน ส่วนกลยุทธ์ด้านราคานั้น ทางแบรนด์จะมีทั้งราคาผลิตภัณฑ์และค่าบริการส่ง โดยดูที่ต้นทุนและราคาของคู่แข่ง รวมถึงการรับรู้คุณค่าของผู้บริโภคเป็นหลัก.กลยุทธ์ด้านช่องทางจัดจำหน่ายนั้นจะประกอบด้วยช่องทางทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยช่องทางทางตรงนั้น จะใช้ช่องทางออนไลน์เป็นหลัก และมีการฝากขายที่ร้าน Nice’s Chef Salad เป็นช่องทางทางอ้อม ทั้งนี้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการนั้น ทางแบรนด์จะเน้นการสร้างการรับรู้และกระตุ้นยอดขายโดยมีทั้งผ่านช่องทางออนไลน์ สื่อสาร ณ จุดขาย
กิจกรรมการออกร้าน รวมถึงการไปร่วมฝากขายกับแบรนด์อื่น นอกจากนี้ยังมีการแจกส่วนลด รวมถึงการจัดโปรโมชั่นแถมสินค้าและของสมนาคุณ เพื่อกระตุ้นยอดขายอีกด้วย ในส่วนกลยุทธ์บุคลากรนั้นทางแบรนด์จะมีการคัดเลือกและมีการอบรมพัฒนาให้เหมาะสมกับตำแหน่งนั้นๆ กลยุทธ์กระบวนการนั้นจะมีการออกแบบโดยใส่ใจถึงลูกค้าที่เปรียบเสมือนครอบครัวเป็นหลัก โดยจะออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งานและสะดวก รวมถึงยังมีการทำ Service Blueprint เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานให้แก่พนักงานเช่นเดียวกัน และกลุยทธ์สุดท้าย กลยุทธ์คุณลักษณะทางกายภาพ โดยจะเน้นให้ผลิตภัณฑ์มีการระบุคุณประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับอย่างชัดเจนรวมถึงมีการใช้วัสดุที่คัดสรรอย่างดี ทั้งนี้กลยยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดทั้งหมดจะสอดคล้องกับการวางตำแหน่งของแบรนด์ คือ Homely และ Care เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้บริโภค รวมไปถึงให้ผู้บริโภคเกิดความจงรักภักดีต่อแบรนด์ นำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนของแบรนด์ Better You
Thai consumers rarely consume freshly squeezed juice. With the healthy-trend, the consumer become more concern about their health and choose base on healthy benefit. It is, therefore, a good opportunity to offer 100% blended bottled fruit juice under the brand Better You to meet with the consumer’s need. This one-year marketing plan is developed to achieve business objective, enhance brand awareness and increase sales volume of Better You. In order to understand a true customer’s need, I have conducted a survey research “Marketing factors that influenced juice buying decision” The data was collected using questionnaires. The areas covered are Bangkok and its vicinity areas. The research has the aim to develop strategies to serve the need of all potential consumers.
IFrom the research, has pointed its positioning to be homely and care brand. Moreover, the result is used to develop effective marketing mix strategies. For product strategy, the brand emphasizes to have variety of recipe and differentiate to add more vitamins in the blended Juice. Furthermore, the brand chooses the bottle that is edge and flat to make it different from other brands. For the pricing strategy, the brand has both product price and delivery price which base on product cost, competitors’ price and perception of customer. For the channel strategy, the brand has both direct channel, which is an online channel, and indirect channel, which cooperate with shop Nice’s Chef Salad. For the IMC strategy, the brand emphasize to enhance brand awareness and increase sale volume which will promote in an online channel ,a point of purchase ,set up a booth and also co-sale with other brands.
Moreover the brand has discount promotion and free gift in order to arouse sale volume. For the people strategy, the brand has process for recruitment and training which suit for each position. For process strategy, the brand design with care to serve our customer who is like our family. I design to make it simple and convenience. Moreover, I have set up service blueprint to be a guideline for the staff. For the physical evidence strategy, the brand emphasizes on clearly indicate nutrition facts and benefits of juice and also choose all materials with good care. All our strategies will process according to our positioning Homely and Care. All strategies will help Better You raise its brand awareness and gradually increase its sale volume. Moreover our customer will become loyal with our brand and leads to sustainable profit in the future.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project58821334LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram